Góp nhặt

Tác giả:

Dầu cho học nhiều mà chẳng thiệt hành cũng chẳng hơn gì người chẳng học. Như người đói nói món ăn mà bụng chẳng no.

Kinh Lăng Nghiêm

Điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu. Điều cực ác là bất hiếu vậy.

Kinh Nhẫn Nhục

Thờ cúng trời đất quỷ thần chẳng bằng hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ là hai vị thần sống cao tột vậy.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Rượu là gốc của các điều ác vậy. Nếu ai có thể dứt trừ được thì xa lìa các tội lỗi.

Kinh Niết Bàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *