Khai mạc pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Siêu

Tâm hiếu là tâm Phật
Hạnh hiếu là hạnh Phật.

Sáng này 25/8/2020 (nhằm ngày 7/7/Canh Tý) Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định khai lễ Vu Lan Báo Hiếu.
Nguyện đem công đức này hồi hướng đến Sư trưởng, cha mẹ nhiều đời: Còn tại thế thân tâm an ổn, Bồ đề tâm tăng trưởng; đã qua đời ác đạo xa lìa, chóng thành Phật quả.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Phật tử Vân tập
Hoan hỷ
Ẩm thực cho khoá tu
Giảng đường
Đại đức Thích Hiền Đăng hướng dẫn đạo tràng
Trai đường
Hoa viên
Tổ đường
Đại đức Thích Nhựt Lâm niêm hương
Đạo tràng
Lễ Phật
Đảnh lễ Tam bảo
Thọ trì
Chí thành
Tinh tấn
Thọ trì
Tán Phật
Thọ trì
Niệm Phật kinh hành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *