Phần 02: Lễ cầu quốc thái dân an – siêu độ tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin và ảnh Tây Thiên

Phần 2: LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN – KỲ SIÊU BẠT ĐỘ tại CHÙA TÂY THIÊN, Tp. NHA TRANG.
Nha Trang: Ngày 17/4/2022 (nhằm ngày 17/3/Nhâm Dần), Phật lịch 2566, Bổn tự, Bổn đạo, Phật tử chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang trang nghiêm thiết lễ Trai tăng cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni.

Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.
(Kinh Phước Đức)

Tinh thần từ bi của đạo Phật, với hạnh nguyện hoằng hóa độ sanh, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Tứ chúng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm đến Bồn tự chú thủy cầu an, cầu siêu và cúng dường trai.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, dưới sự chứng minh của quý ngài cùng sự thành tâm của quý Phật tử tham dự, buổi lễ đã được diễn ra hoàn mãn trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người.

Đạo tràng tứ chúng chùa Tây Thiên được tắm mình trong biển cả từ tâm, nương dưới án mây từ vân che mát cả một vùng do đạo tâm hỷ xả của quý ngài mang đến. Chúng con kính niệm ân quý ngài đã lân mẫn quang lâm, gia hộ cho pháp hội.

Kính nguyện hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cổng Tam quang chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang

Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự quang lâm đạo tràng
Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự quang lâm đạo tràng
Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự quang lâm
Hòa thượng Thích Nguyên Quang, chứng trai đạo tràng
Chư tôn đức đàm đạo
Bổn tự, bổn đạo tác bạch duyên sự của đạo tràng
Ni trưởng Nghĩa Minh quang lâm đạo tràng
Phật tử chí thành kính lễ
Phật tử chí thành kính lễ
Lễ cúng dường trai tăng
Lễ cúng dường trai tăng
Phật tử cúng ngọ
Phật tử tham dự đạo tràng
Chư Tăng chứng minh trai lễ
Phật tử chuẩn bị quà tứ sự cúng dường
Phật tử chuẩn bị quà tứ sự cúng dường
Đảnh lễ Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự
Phật tử tham dự khóa lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *