Lớp học Phật pháp online cho các Điệu vào tối thứ 7 hàng tuần: bài đạo Phật

Tác giả: Phật học Trí Diệu

Lớp học Phật pháp Online tối thứ 7 ngày 09/4/2022, Phật lịch 2566 có sự tham gia học tập và giao lưu của các Sư chú gồm:

– Chúng chùa Phước Long, Bình Định;
– Chúng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang;
– Chúng chùa Bảo Lâm, Đồng Nai;
– Chúng chùa Ngọc Trung, Tp. HCM.

Giáo thọ Sư cô Tánh Hoà dạy về môn Giáo lý căn bản với bài học ĐẠO PHẬT.

Đây là những mầm non của Phật pháp, cần được tưới tẩm cho được lớn mạnh trong ngôi nhà Tam bảo. Lớp học mở rộng, nếu các chùa có Điệu quý ngài có thể cho tham gia học hỏi, giao lưu để tạo niềm vui trong tuổi Thiên thần quét lá.

– Bụt là Như Lai, là bậc giác ngộ chân chánh và cao tột. Người là bậc Minh Hạnh Túc, Người là bậc Thiện Thệ, Người là bậc Thế Gian Giải, Người là bậc Vô Thượng Sĩ, Người là bậc Ðiều Ngự Trượng Phu, Người là bậc Thầy của Trời và người, Người là Bụt, Người là đức Thế Tôn.

– Pháp là giáo lý do Như Lai chỉ dạy, rất thâm diệu, rất đáng tôn kính, rất đáng quý trọng, không có đạo lý nào sánh bằng. Pháp đó là con đường thực tập của các bậc hiền thánh.

– Tăng là đoàn thể tu học dưới quyền chỉ dẫn của Như Lai, trên thuận dưới hòa, không có tranh chấp, pháp nào cũng tu tập thành tựu. Ðoàn thể tôn nghiêm thánh thiện này thành tựu được Giới, thành tựu được Ðịnh, thành tựu được Tuệ, thành tựu được Giải Thoát. Tăng là phước điền vô thượng của thế gian.

Phật học Trí Diệu, ngày 09/4/2022 – Phật lịch 2566.
Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Đức Phật và tứ chúng
Lớp học
Sư cô Tánh Hoà dạy về đề tài Đạo Phật
Các sư chú đang đặt câu hỏi
Niềm vui học Phật pháp
Thầy trò

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *