Nghi lễ Phật giáo: Những bài tán Cúng Dường thông dụng

Tác giả: Tấn Thành St

1- TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật Hải Hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết/kết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

2- CHIÊN ĐÀN

Chiên đàn hải ngạn,

Lư nhiệt danh hương.

Da Du tử mẫu lưỡng vô ương,

Hỏa nội đắc thanh lương.

Chí tâm kim tương

Nhứt chú biến thập phương

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

3- DIÊU THIÊN

Diêu thiên nguộc (ngọc) lộ,

Giác hải kim ba

Đại thiên sa giới sái phân đà

Tam muội địch trần sa (trầm kha)

Thiểu thủy thành (thần) đa

Nhứt đích tịnh sơn hà

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

4- TÂM NHIÊN

Tâm nhiên ngũ phận,

Phổ chiếu thập phương.

Hương yên đồng tử ngộ chơn thường,

Tỷ quán thiệt nan lương.

Thoại ái tường quang.

Kham hiến Pháp Trung Vương.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

5- HƯƠNG TÀI

Hương tài nhiệt, lư phần bảo đảnh trung,

Chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng,

Hương yên liểu nhiểu liên hoa động.

Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,

Thiên thai sơn La hán.

Lai thọ nhơn gian cúng,

Thiên thai sơn La Hán

Lai thọ nhơn gian cúng

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

6- LA LIỆT

La liệt hương hoa kiến bảo đàn,

Trùng trùng Phật cảnh nhứt hào đoan.

Tâm dung diệu lý hư không tiểu,

Đạo khế chơn như pháp giới khoan.

Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn,

Hóa thân đằng vận (xứ) mộ vân phồn. (phiền)

Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện,

Vạn tượng sum (sâm) la hải ấn hàm.

7- GIỚI ĐỊNH

Giới định chơn hương,

Phần khởi xung thiên thượng.

Tín chủ (Đệ tử) kiền thành,

Nhiệt tại kim lô phóng,

Khoảnh khắc phân vân.

Tức biến mãn thập phương,

Tích nhựt Da Du.

Miễn nạn tiêu tai chướng

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

8- TRẦM NHŨ

Trầm nhũ/nhũ chiên đàn giá mạc luân,

Kim lô (Hương yên) tài nhiệt phún tường vân.

Nhân huân (Nhơn ôn) biến triệt tam thiên giới,

Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

9- HƯƠNG PHẦN

Hương phần tại thượng phương,

Tại ngoại kim lô phóng.

Nội hữu liêu nhiểu thanh yên

Da Du dương

Phụng hiến Điều Ngự tiền.

Như Lai Phật Đà Da Lưỡng Túc Tôn

Hoa quải tại tịnh bình

Đằng đằng tự diện khai

Nội hữu đa đa hinh hương

Diệu âm dương

Phụng hiến Điều Ngự tiền

Như Lai Đạt Ma Da ly dục tôn

Đăng trí huệ huy hoàng

Đăng quang phổ chiếu nhiên

Nội hữu sắc sắc tánh không

Diệm huệ địa

Phụng hiến Điều Ngự tiền

Như Lai Tăng Dà Da chúng trung tôn

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

10- HƯƠNG VÂN

Hương vân nhi bố

Thánh đức chiêu chương

Bồ đề tâm quãng mạc năng lường

Xúc xứ phóng hào quang

Vi thoại vi tường

Ngưỡng khởi Pháp Trung Vương

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

11- BẢO ĐẢNH

Bảo đảnh nhiệt danh hương,

Phổ biến thập phương.

Kiền thành phụng hiến Pháp Trung Vương,

Đoan vị chúc quốc dân vạn an.

Địa cửu thiên trường. (2 lần)

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

12- BẢO ĐẢNH 2

Bảo đảnh nhiệt danh hương

Phổ biến thập phương.

Kiền thành phụng hiến Pháp Trung Vương,

Đoan vị thế giới chúc hòa bình.

Địa cửu thiên trường. (2 lần)

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

13- CƠ TẢI

Cơ tải minh đồ,

Trạm tịch thăng trầm chi lộ.

Vị minh bách niên giai lão,

Hiếu niệm bàng hoàng,

Sơn hà chi ân vị báo.

14- NHÂN DUYÊN

Nhơn duyên tự tánh sở xuất sanh,

Sở hữu chưởng chưởng vi diệu

Hoa hương đăng đồ quả nhạo (nhạc)

Phụng hiến Thượng Sư Tam Bảo Tôn.

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

15- GIỚI HƯƠNG

Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương,

Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương.

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường Thập phương Vô Thượng Tôn.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

(Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát)

16- ĐĂNG HOA

Vu kim chúng thướng sổ đăng hoa,

Phất phất hương phù mãn Phật gia.

Chiếu hướng huy hoàng quang nhật nguyệt,

Nhiên lai xán lạn diệu sơn hà,

Thần điều ngọc chúc kim ngân đổ.

Thế ngưỡng ninh thiên thảo mộc hoa,

Đệ nhất giang sơn chân hảo cảng.

Vu kim chúng thướng sổ đăng hoa.

17- HƯƠNG PHÙ

Hương phù tại thượng phương,

Thụy ái kim lư phóng.

Nội hữu liêu nhiễu thanh yên.

Già Khư Vương phụng hiến điệu Phật tiền.

Như Lai Phật Đà Gia Lưỡng Túc Tôn.

18- HOA QUẢ

Hoa quả tại tịnh bình,

Đằng đằng tứ diện khai.

Nội hữu đóa đóa lưng hương,

Diệu Âm Vương phụng hiến điện Phật tiền.

Như Lai Đạt Ma Gia Ly Dục Tôn.

19- ĐĂNG TRÍ

Đăng trí tuệ huy hoàng,

Đằng quang phổ chiếu quang.

Nội hữu sắc sắc tính không,

Diễm Tuệ Địa phụng hiến điệu Phật tiền

Như Lai Tăng Già Gia Chúng Tăng Tôn.

20- THIÊN TRÙ

Thiên trù cúng,

Tô đà tối hậu lai.

Cơ xang ma mạch sung bì đại,

Tiên nhơn hữu hiến trai thực thoại.

Song song mục nữ hiến huơng mê,

Tứ Thiên Vương phụng (bổng) bát.

Diêu Vọng Linh Sơn bái,

Tứ Thiên Vương phụng bát

Diêu Vọng Linh Sơn bái.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

21- NGÃ KIM

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,

Lưỡng đẳng Tu Di vô quá thượng.

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

22- THUYỀN DUYỆT

Thuyền duyệt tô đà,

Tạo xuất thiên trù cúng

Thành đạo đương sơ

Mục nữ tiền lai tống

Lão mẫu tặng tương

Thác tại kim bàng phụng

Hiến thướng Như Lai

Hiền Thánh vô biên chúng

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

23- THIÊN TRÙ NĂNG TRỪ

Thiên trù năng trừ cơ

Thiên trù tứ vị tu

Bát cái thế gian chuyển

Minh chiếu quang thược thước

Thiên nữ hiến thiên y

Phổ cúng dường Như Lai tọa

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *