Ngũ cái – năm thứ phiền não che bít tâm tánh

Tác giả: Thích Nữ Đức Trí
Ngũ cái là năm thứ phiền não che bít tâm tánh, không cho thiện pháp nảy sanh, cũng gọi là Ngũ ác.
 
1. Tham dục: Tham muốn mọi thứ nhất là tình dục.
 
2. Sân nhuế: Giận hờn, nóng nảy.
 
3. Thụy miên: Biếng nhác mê ngủ.
 
4. Trạo hối: Xao động, buồn rầu nơi tâm tướng.
 
5. Nghi pháp: Nghi ngờ, nghi hoặc chánh pháp.
 
Người tu hành khi thấy trong người có một trong Ngũ cái, bèn nhập pháp chánh niệm, xét rằng chính mình chẳng có thứ phiền não ấy, người xét thấy rằng Ngũ cái sanh ra nơi mình bằng cách nào và biết cách hạ chúng nó. Khi những mối lòng ấy bị hạ thì không còn dấy động trở lên nữa. Người tu được tự tại thoát khỏi những phiền não che lấp tâm linh.
 
Muốn loại bỏ Ngũ cái hành giả phải thực hành sáu cách sau:
 
1. Chiêm nghiệm một tư tưởng làm nảy sanh sự chán chường.
 
2. Ngẫm lại những sự trước trong thân.
 
3. Thống trị và giữ gìn lục căn.
 
4. Gần gũi thiện tri thức.
 
5. Đọc tụng Kinh điển.
 
6. Bớt ăn uống (ăn ít lại, ăn chay, ăn ngọt).
 
Kinh Niết Bàn (quyển 17): Hễ lìa Ngũ cái, thì sở kiến trở nên trong sạch.
 
Kinh Niết Bàn (quyển 25): Hãy chuyên tâm nghe và thọ trì 12 bộ Kinh, ắt lìa khỏi Ngũ cái.
 
(Trích: Phật học danh số).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *