Nhị thập ngũ hữu (25 cõi trong tam giới)

Tác giả: Lời Phật dạy

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đức Phật nói đến Nhị thập ngũ hữu tức là 25 cõi trong tam giới.

Tứ vức, tứ ác thú,

Lục dục, tin phạm thiên,

Tứ thiền, tứ vô sắc,

Vô tưởng, cập bất quờn.

1- Tứ vức cõi gồm có: 

– Đông thắng thần châu, 

– Tây ngưu hóa châu, 

– Nam thiện bộ châu, 

– Bắc câu lâu châu.

2- Tứ ác thú cõi gồm có: 

 – Địa ngục, 

 – Ngạ quỷ,

 – Súc sanh, 

 – A tu la.

 3- Lục dục cõi gồm có: 

 – Tứ thiên vương thiên, 

 – Đao lợi thiên, 

 – Da ma thiên, 

 – Đâu xuất đà thiên, 

 – Hóa lạc thiên, 

 – Tha hóa tự tại thiên.

 4- Trời Phạm thiên cõi.

 5- Tứ thiền cõi gồm có: 

 – Sơ thiền, 

 – Nhị thiền, 

 – Tam thiền, 

 – Tứ thiền.

 6- Tứ vô sắc cõi gồm có: 

 – Không vô biên xứ, 

 – Thức vô biên xứ, 

 – Vô sở hữu xứ, 

 – Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

 7- Vô tưởng cõi (trời vô tưởng): Là tu thiền định thấy mình không còn gì nữa, không còn tư tưởng, tất cả rỗng không (diệt tận định).

 8- Cập bất quờn cõi: 5 lối tu thiền định để không còn vô minh (nếu tu đúng thì từ đây được quả nhập lưu).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *