Pháp giới tạng thân – Khánh vía Đức Phật Di Đà (2023) tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin Chánh Đẳng, ảnh Hiền Tịnh

🍁NIỆM TÂM THANH TỊNH – CÚNG DƯỜNG KHÁNH VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ🍁

Ngày 27 – 29/12/2023 (nhằm ngày 15 – 17/11/Quý Mão), Phật lịch 2567, Bốn chúng đệ tử Chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) cùng nhau nhiếp niệm thọ trì kinh Vô Lượng Thọ – Quán Vô Lượng Thọ, cúng quá đường, phóng sinh và chia sẻ pháp thoại dâng lên cúng dường ngày khánh vía Đức Phật A Di Đà và mười phương Tam bảo.

Lời Đức Phật dạy:
Thông đạt tiếng nói các chúng sanh, khai thị thật tướng vũ trụ. Vượt khỏi các pháp thế gian. Tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh. Đối với vạn vật tùy ý tự tại. Với lục đạo phàm phu làm bạn không thỉnh. Vâng giữ pháp tạng nhiệm mầu Như Lai, hộ trì giống Phật khiến không dứt. Phát rộng lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái, trao pháp nhãn, đóng đường ác, mở cửa lành. Đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở, cứu giúp phò trợ, mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ. Quyết được vô lượng công đức. trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn.

Vô lượng vô biên đại Bồ tát như vậy đồng đến pháp hội. Lại có năm trăm vị Tỳ kheo ni, bảy ngàn vị Ưu bà tắc, năm trăm vị Ưu bà di, và chư thiên cõi Dục, cõi sắc, cõi Phạm chúng đồng đến dự đại hội.
(Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ).

Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh đồng lên quả vị Phật trí.

Nam mô Từ phụ A Di Đà Phật.

Ban truyền thông CPL, ngày 29/12/2023

Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Đạo tràng pháp hội vía Đức Phật Di Đà
Khai kinh bạch Phật
Thỉnh đại cổ
Thỉnh đại chung
Tôn kinh
Lễ Phật
Tụng kinh
Tụng kinh
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành
Thiền bộ
Nhiếp niệm
Niệm Phật
Hoan hỷ
Dẫn chúng
Phóng sinh
Phóng sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *