Chương trình tuần lễ “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2024” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Phước Long

TUẦN LỄ PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – CẦU AN ĐẦU NĂM

Thời gian: Từ ngày mùng 7 – 13 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 16 – 22 / 2 / 2024)

Địa điểm: Chùa Phước Long – 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

—————–

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong một năm mới.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh;

Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học.

Nguyện đem công đức này cúng dường lên ngôi Tam bảo và hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc và pháp giới chúng sanh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, ác duyên chuyển thành thiện duyên.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Bình Định, ngày 01.02.2024 – Phật lịch 2567.

MT. Bổn tự

Thích Chánh Đẳng

Chùa Phước Long – Tây Sơn, Bình Định, ảnh Tấn Thành

CHƯƠNG TRÌNH:

* Ngày 07 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 16 / 02 / 2024)

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Hướng dẫn nghi thức

– 08h30: Lễ khai mạc, niêm hương bạch Phật, thọ trì kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA PHÁP DƯỢC SƯ

+ Giảng sư: Sc. Tánh Hòa (chùa Tây Thiên)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 08 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 17 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 09 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 18 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: TAM BẢO

+ Giảng sư: Sc. Tánh Hòa (chùa Tây Thiên)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 10 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 19 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 11 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 20 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

+ Giảng sư: Sc. Tánh Hòa (chùa Tây Thiên)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 12 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 21 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Trì chú Đại bi và phóng sinh

– 09h30: Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 13 / Giêng / Giáp Thìn (nhằm ngày 22 / 02 / 2024)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Trì chú Đại bi và Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 13h50: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Pháp đàm và tổng kết bế mạc.

– 16h00: Dược thực

– 16h30: Hoàn mãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *