Thư mời và chương trình pháp hội: Vu lan Báo hiếu và Húy kỵ Hòa thượng Ân sư năm 2022 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long

THƯ MỜI DỰ LỄ VU LAN và HÚY KỴ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ ĐẠO HIỆU THÍCH VIÊN HOA, Viện chủ chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni;

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa.

Kinh Tăng Chi Bộ đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trong và cúng dường”.

Học theo đức hạnh ấy, Bốn chúng chùa Phước Long tổ chức Pháp hội “Vu Lan Báo Hiếu” tu tập đồng kết mây lành để trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ và báo tiến Hòa thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Hoa; đồng nguyện cầu hai đấng sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nương nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng Ni trong ngày Tự tứ được siêu sinh lạc quốc.

Vu lan – mùa Báo hiếu, quý Phật tử và thiện nam tín nữ có tâm nguyện cầu siêu cho ông bà tổ tiên quá vãng hãy về chùa ghi tên dâng sớ vào mỗi buổi tối từ mùng 07 đến 11 tháng 07 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 04 đến 10 / 8 / 2022).

Pháp hội Vu lan Báo Hiếu năm 2022 – Phật lịch 2566 với những chương trình như sau:

– Phật tử tu tập suốt 7 ngày,

– Dâng sớ Cầu siêu mùa Vu lan – Báo hiếu,

– Thọ trì trọn bộ kinh Địa Tạng, Vu Lan,

– Lễ quy y Tam bảo, trì chú Đại bi và quy linh vào chiều ngày 12/7 âm lịch,

– Lễ cúng ngọ

– Lễ kỵ Tổ sư và Cầu siêu chư Hương linh

– Lễ chẩn tế thập loại Cô hồn.

Vì vậy, Bổn tự kính mời quý Phật tử gần, xa hoan hỷ về chùa Phước Long tham dự khóa tu, nguyện đem công đức này kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tăng, Ni sau một mùa An cư Kiết hạ.

Chúng con kính khánh tuế chư tôn đức thiền đức thêm một tuổi hạ, pháp thể khinh an.

Bổn tự kính chúc quý Phật tử và thiện hữu tri thức cùng toàn thể gia quyến tràng đầy hiếu hạnh.

Nam Mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát.

Bình Định, ngày 20/7/2022, Phật lịch 2566.

TM. Ban tổ chức

Trân trọng

Đại đức Thích Tấn Thành 

Vu lan mùa hiếu hạnh

Chương trình: PHÁP HỘI VU LAN – BÁO HIẾU, Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022

Từ ngày 04 đến 10 / 8 / 2022, (nhằm ngày 07 đến 13 / 07 / Nhâm Dần)

Tại chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 0906179677 – www.bodephatquoc.com

* Ngày 04 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 7 / 7 / Nhâm Dần):

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 08h30: Lễ khai mạc, niêm hương bạch Phật, thọ trì kinh Vu Lan

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

     + Đề tài: GIÁ TRỊ TỨ ÂN TRONG ĐỜI SỐNG

     + Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 05 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 8 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 09h00: Tụng kinh Báo Hiếu và niệm Phật kinh hành

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

     + Đề tài: ÂN NGHĨA SINH THÀNH

     + Giảng sư: Thượng tọa Thích Đồng Hội (chùa Hưng Quang)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 06 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 9 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Địa Tạng (quyền 1)

– 09h15: Tụng kinh Địa Tạng (quyển 2)

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

     + Đề tài: TINH THẦN BÁO HIẾU TRONG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

     + Giảng sư: Thượng tọa Thích Nhuận Huệ (chùa Long Đức)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 07 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 10 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Tụng kinh Địa Tạng (quyển 3)

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

     + Đề tài: HỌC THEO TÂM HẠNH CỦA PHẬT

     + Giảng sư: Thượng tọa Thích Nhuận Hưng (chùa Thiên Phước)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 08 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 11 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Trì chú Đại Bi cầu tiêu trừ bịnh tật

– 09h00: Lễ truyền Tam quy Ngũ giới và Phóng sinh

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 12h00: Chỉ tịnh

– 01h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Diễu hành xe hoa “HIẾU ĐẠO – HIẾU DƯỠNG”

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 09 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 12 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Thọ trì kinh Báo Hiếu, niệm Phật kinh hành

– 09h00: Cúng ngọ và Kỳ siêu hương linh tại chùa

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Đăng đàn chẩn tế bạt độ cô hồn, đồng bào tử nạn

– 17h45: Dược thực

– 18h45: Lễ cúng dường Tứ sự mùa Tự tứ

– 19h00: Lễ tri ân cha mẹ, mừng Vu lan – Báo hiếu

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

* Ngày 10 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày 13 / 7 / Nhâm Dần):

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng

– 08h30: Lễ cung an chức sự đạo tràng

– 08h45: Cử hành nghi thức:

     + Cúng ngọ

     + Cung tiến giác linh Hòa thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Hoa               

     + Cầu siêu Cửu huyền thất Tổ mùa Vu lan thắng hội

– 11h00: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Biếu quà Hiếu hạnh đến bà con khó khăn, neo đơn.

– 15h00: Hoàn mãn.

———————

HIỆU LỆNH KHÓA TU

(Theo tiếng bảo chúng và mộc bảng)

– Tụng Kinh, kinh hành niệm Phật: 9 tiếng

– Thuyết pháp: 7 tiếng

– Thọ trai, Dược thực: 6 tiếng

– Chỉ tịnh: 1 hồi

– Báo thức: 1 hồi 3 tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *