Tiểu sử Thiền sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định

Tác giả: TGH biên soạn

THIỀN SƯ SIÊU BẠCH – NGUYÊN THIỀU (1648 – 1728)

Thiền phái Lâm Tế đời pháp thứ 33. Khai sơn Tổ Đình Thập Tháp Di Đà – Bình Định, Tổ Đình Quốc Ân – Huế.

Bảo tháp nghìn đời hoa còn mọc.
Người đi muôn thuở dấu còn lưu.
Công ơn truyền đạo dường non cả
Hậu thế đời đời tạc dạ ghi.

Thiền sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều (1648 – 1728)

Thiền sư Nguyên Thiều Hoán Bích (1648 – 1728) là một thiền sư người Trung Hoa, thuộc phái Lâm Tế chánh tông đời pháp thứ 33, sang Việt Nam truyền đạo vào nửa cuối thế kỷ 17. Ngài đã đóng góp nhiều công đức trong việc phục hưng và phát triển Phật giáo ở Đàng Trong.

Ngài họ Tạ, sinh giờ Tuất, ngày 15 tháng 5 năm Mậu Tý, (tức là ngày 8/7/1648) tại huyện Trình Hưng, phủ Triều Châu, Quảng Đông. Năm 19 tuổi xuất gia với Hòa thượng Bổn Quả Khoáng Viên tại chùa Báo Tư, Trung Hoa được Bổn sư trao cho Pháp danh Nguyên Thiều, pháp tự Hoán Bích thuộc đời pháp thứ 3 theo bài kệ của Ngài Đạo Mân Mộc Trần.

Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên
Minh như hồng nhật lệ trung thiên
Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ
Chiếu thế chơn đăng vạn cổ huyền.

Nếu tính theo dòng kệ truyền thừa của ngài Vạn Phong Thời Ủy thì Ngài thuộc đời pháp thứ 12 với pháp danh là Siêu Bạch.

Tổ Đạo Giới Định Tông
Phương Quảng Chứng Viên Thông
Hạnh Siêu Minh Thật Tế
Liễu Đạt Ngộ Chơn Không
Như Nhựt Quang Thường Chiếu
Phổ Châu Lợi Ích Đồng
Tín Hương Sanh Phước Huệ
Tương Kế Chấn Từ Phong.

Bài kệ truyền thừa tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định

Năm Đinh Tỵ (1677) Ngài đi theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh, Đại Việt (tức Quy Nhơn – Bình Định ngày nay), lập chùa Thập Tháp Di Đà, Bình Định truyền bá Phật pháp tại vùng này.

Vào khoảng năm 1682 – 1684, dưới thời chúa Hiền (Nguyễn Phúc Tần) Ngài ra Phú Xuân ở xứ Thuận Hóa, ngài chọn chân đồi Hòn Thiên (chân núi Bân), phía trái núi Ngự Bình để dựng chùa Vĩnh Ân và tháp Phổ Đồng (nay là Tổ đình Quốc Ân, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế).

Bia ký của nhà vua phong cho Thiền sư Nguyên Thiều

Hiện nay tông môn Tổ đình Thập Tháp Di Đà – Bình Định truyền thừa theo bài kệ của ngài Vạn Phong Thời Ủy. Tông môn chùa Quốc Ân – Huế truyền thừa theo bài kệ của Ngài Đạo Mân Mộc Trần.

Năm 1687, Ngài được chúa Nguyễn Phúc Thái cử về Trung Hoa để rước cao tăng sang truyền giới cho chư tăng Đại Việt, đồng thời thỉnh một số tượng Phật và đồ pháp khí từ Trung Hoa.

Năm 1695, Ngài được cử làm trụ trì chùa Phổ Thành ở làng Hà Trung (nay thuộc xã Vinh Hà, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Tại đây Ngài đã thiết trí một tượng Quan Âm bằng đá thỉnh từ Trung Hoa, nay vẫn còn.

Một hôm, Ngài họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền bài kệ rằng:

Tịch tịch cảnh vô ảnh
Minh minh châu bất dung
Đường đường vật phi vật
Liêu liêu không vật không.

Lặng lẽ gương không chiếu bóng
Sáng trưng ngọc chẳng thu hình
Rõ ràng vật không phải vật
Mênh mông không chẳng là không.

Đại ý Sư muốn khai thị với chúng tăng rằng “cái thể của pháp thân thanh tịnh sáng suốt như gương trong, không lưu lại một ảnh trần, như ngọc minh châu trong suốt bóng sáng không tì vết. Tuy hiện tiền mọi sự vật có muôn ngàn sai khác nhưng không phải là vật có thật. Còn cái thể pháp thân vắng lặng thường trú, vắng lặng nhưng không phải trống rỗng”.

Bảo tháp Tổ sư Nguyên Thiều tại Tổ đình Quốc Ân – Huế

Ngài viết kệ xong ngồi yên lặng thị tịch. Hôm ấy là ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân (tức 20 tháng 11 năm 1728), thọ 81 tuổi. Đệ tử xây tháp ở bên đồi xóm Thuận Hóa làng Dương Xuân Thượng làm lễ nhập tháp để tôn thờ.

Nam mô từ Lâm Tế chánh tông tam thập tam thế, Thiên Đồng pháp phái, Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà Tự, Sắc Tứ Hà Trung Tự, Sắc Tứ Quốc Ân Tự, Sắc Tứ Kim Cang Tự, khai sơn hữu kiến, huý thượng SIÊU hạ BẠCH, tự HOÁN BÍCH, hiệu THỌ TÔNG – NGUYÊN THIỀU, ngự tứ HẠNH ĐOAN Thiền Sư, TẠ công Đại Lão Tổ Sư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *