Tổ Ngộ Thiệu – Minh Lý (1836 – 1889) – Trụ trì đời thứ 10 Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định

Tác giả: Thích Viên Kiên biên soạn

Hòa thượng Minh Lý họ Trần, sanh vào tháng giêng năm Bính Thân (1836), người làng Thuận Chánh, nay là Khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ Hòa thượng là Trần tự Tân, thân mẫu là Lê hiệu Hội. Thuở đồng ấu, Hòa thượng xuất gia tại chùa Thập Tháp, đầu sư với Hòa thượng Đạt Lượng – Hưng Long, được Bổn sư cho pháp danh là Ngộ Thiệu pháp hiệu Minh Lý, Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 39.

Tháp Tổ Ngộ Thiệu – Minh Lý

Năm Tân Mùi (1871), giáo thọ Đạt Thuyên – Nhật Chánh viên tịch, Hòa thượng Ngộ Thiệu – Minh Lý chính thức thừa kế trú trì tổ đình Thập Tháp. Từ đó Hòa thượng bắt đầu khởi công tu sửa chùa viện, xây dựng điện các Quan Âm, tạc tượng Cửu Thiên Huyền Nữ, đúc chuông, xây thành, tái tạo ao sen, dựng bảo tháp Hội Đồng thờ trận vong chiến sĩ. Đặc biệt là vào năm Bính Tý (1876), Hòa thượng tạo ra bộ tượng Thập Bát La Hán, A Nan, Ca Diếp, Hộ Pháp, Kiên Lao hiện thờ tại ngôi Chánh điện.

Ngoài ra, Hòa thượng còn là một bậc cao tăng đức độ, trang trải lòng từ cứu giúp chúng sanh. Vào khoảng những năm 1878 đến 1885, dân chúng nhiều nơi bị thiên tai lũ lụt, hạn hán lâm vào cảnh mất mùa đói kém, Hòa thượng đã nhiều lần ra công quyên góp từ những nhà trưởng giả hảo tâm, đồng thời xuất tiền bạc, lúa gạo của chùa đem ra cứu giúp dân chúng thoát khỏi cảnh cùng cực nguy khốn. Vì vậy mà Hoà thượng được vua Tự Đức sắc phong Tăng cang cùng ban thưởng kim bài, đao điệp. Hiện nay tại Tổ đường còn treo bức hoành sơn son thếp vàng đề bốn chữ 賞 賜 好 義 “Thưởng Tứ Hảo Nghĩa” của vua Tự Đức năm thứ 33 (1881) ban cho Hòa thượng. Năm Giáp Tuất (1874), Hòa thượng Ngộ Thiệu – Minh Lý nhận thấy bài kệ truyền pháp gần hết, chỉ còn hai chữ nên đã tục thêm bốn câu rồi tạo một bức hoành khắc chạm lên đó. Bức hoành nầy hiện treo tại trước Tổ đường, nội dung bài kệ truyền pháp như sau:

祖   道   戒   定   宗

方   廣   証   圓   通

行   超   明   實   濟

了   達   悟   真   空

如   日   光   常   照

普   周   利   益   同

信   香   生   福   慧

將   繼   振   慈   風

Tổ Đạo Giới Định Tôn     

Phương Quảng Chứng Viên Thông

Hành Siêu Minh Thật Tế

Liễu Đạt Ngộ Chơn Không.

Như Nhật Quang Thường Chiếu

Phổ Châu Lợi Ích Đồng

Tín Hương Sanh Phước Huệ    

Tương Kế Chấn Từ Phong.

Cũng trong năm Bính Tý (1876), Hòa thượng Minh Lý dựng lập một tấm bia đá dựng ngay sau hành lang Chánh điện, Cư sĩ Tòng Khê – Dương Thanh Tu soạn bài ký – minh khắc tạc vào bia đá. Sau đây là nguyên văn bài dịch của Hòa thượng Không Tín – Kế Châu như sau:

Bia minh lịch sử tổ đình Thập Tháp Di Đà

Chùa Thập Tháp thuộc tỉnh Bình Định huyện An Nhơn. Tọa lạc trên một danh sơn mang tên Long Bích, ao sen ở phía đông, tháp Chiêm ở phía tây, thành Đồ Bàn ở phía nam và suối Bàn Khê ở phía bắc.

Duy về đời trú trì họ Trần là bậc đại sư thông tuệ, Ngài có nói: Núi nầy thuộc đời vua niên hiệu Chánh Hòa thứ IV, Hòa thượng Hoán Bích người đời nhà Thanh, vừa tạo lập chùa Thập Tháp đầu tiên đến ngày nay, Y – Bát truyền thừa đã được chín đời, trong thời gian ấy công đức thật rõ ràng đáng được ghi chép. Muốn được biểu dương cùng bảng kim chương của chùa Linh Mụ để lại những gì bất hủ, nên phải ghi rõ không để cho quên mất. Do đó tôi đề cho bài bia.

Tôi nghe rằng: Bất hủ có ba điểm là lập đức, lập công và lập ngôn vậy. Nay các đời Hòa thượng công đức như vậy, không bất hủ là gì? Nay nhân bậc tuệ sư mà tôi làm bài bia có lời minh rằng:

Tạo dựng Thập Tháp

Đến nay lâu rồi

Hoán Bích qua Nam         

Dưới chân khu đồi

Sáng lập đầu tiên

Công đức lâu dài. 

Đạo Nguyên thừa truyền   

Mở nẻo vi huyền.

Đến đời Kỳ Phương          

Phật Đạo tinh tường.  

Liễu Triệt thông đạt          

Lẽ mầu khai phát.

Chơn tánh vẹn truyền            

Rằng ngài Kiểu Nhiên.  

Lửa binh ác liệt        

Chẳng hủy chẳng diệt

Huệ Nhật từ bi

Có lo ngại chi.

Cất nhà đúc tượng

Hưng Long Hòa thượng 

Công ấy đức ấy

Vô lượng vô biên. 

Nhật Chánh kế đời

Chánh đạo sáng soi

Thanh qui nếp cũ

Pháp tọa sáng ngời.

Trước có tác giả   

Sau có người thừa

Bia khắc chùa xưa

Ngàn năm không mờ.

Thập Tháp trang nghiêm cảnh nhiệm mầu

Nguy nga điện vũ giữa trời sâu

Lâu đài Tam Bảo lưu muôn thuở

Y Bát trao truyền chín lớp sau.

– Hoàng Triều Tự Đức năm thứ 29,

Long Bích sơn, Thập Tháp đường thượng trú trì, khâm ban Kim Bài, thưởng tứ Tăng Cang, Hảo Nghĩa Hòa thượng Trần Minh Lý cung tạo.

–  Mùa thu năm Bính Tý (1876) nhằm ngày tốt,

Tòng Khê tiên sinh, Dương Thanh Tu Cư sĩ  cẩn soạn.

–  Ngày 24 tháng 8 năm Đinh Mão (1987),

Thập Tháp Kế Châu Hòa thượng cúi đầu tạm dịch.

Đến năm Kỷ Sửu (1889) nhằm giờ Dậu ngày mùng 5 tháng 11, Hòa thượng Ngộ Thiệu – Minh Lý an nhiên thị tịch tại tổ đình. Hiện tháp Hòa thượng ở phía bắc chùa, Long vị thờ tại Tổ đường ghi rằng: “Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà Tự, Khâm Ban Kim Bài, Thưởng Tứ Hảo Nghĩa, Gia Thưởng Tăng Cang nhất đạo, Tự Lâm Tế tam thập cửu thế, húy Ngộ Thiệu tự Chí Tịnh thượng Minh hạ Lý pháp sư Hòa thượng Trần phái liên tòa”.

Hiện nay trên tấm bia bình phong tháp Hòa thượng được khắc ghi một bài ký nói lên công đức của Hòa thượng. Trong đó có bài thơ được Hòa thượng Kế Châu dịch như sau:

Tự thuở nhi đồng đã xuất gia

Dâng tròn tâm niệm trước đài hoa

Gắng công vun đắp nền Tăng Bảo

Dốc chí truyền gieo giống Phật Đà

Lòng sẵn từ bi ngời đức độ

Nước đề tên tuổi nét ân ba

Quảy cao chiếc dép về Tây Trúc

Bia tạc nghìn thu chữ chẳng nhòa.

Toàn bộ nội dung BIA THÁP HÒA THƯỢNG MINH LÝ chép đầy đủ như sau:

CHÁNH VĂN

敕 賜 十 塔 僧 綱 好 義 明 理 和 尚 之 碑

恭 惟

兜 率 降 神 梵 宮 出 世 。 標 正 道 于 中 天 布 慈 心 于 大 地 。 佛 佛 授 授 祖 祖 相 承 十 塔 建 來 九 傳 歷 至 。 法 輪 常 轉 佛 日 增 輝 可 見 天 地 久 長 而 並 對 者 也

惟 住 持 姓 陳 豁 達 之 人 也 。 歲 尚 妙 齡 心 投 佛 教 。 財 法 二 施 福 慧 雙 修 。 荷 皇 恩 厚 賞 金 牌 好 義 樂 僧 綱 之 賜 。 承 祖 德 授 傳 衣 缽 慈 心 明 和 尚 之 尊 。 重 修 佛 像 以 輝 煌 再 造 城 池 而 整 飭 。 鑄 鐘 造 鼓 鑿 井 開 田 。 創 樓 薹 供 奉 關 音 銘 碑 石 稱 楊 祖 德 。 其 心 如 此 非 謂 之 豁 達 而 何 ? 經 營 功 亦 難 明 修 造 德 無 可 誌 也

玆 以

塵 勞 脫 離 極 樂 指 歸 。 建 塔 以 標 名 立 碑 而 讚 德 。 蓋 人 亡 者 而 功 德 且 不 亡 也 。 前 立 功 後 亦 揚 功 生 有 德 死 兮 讚 德 。 形 容 雖 往 姓 字 維 新 寶 塔 碑 銘 億 萬

詩 云

空 門 漸 入 自 童 真

躬 祝 佛 前 念 念 神

勤 作 福 田 成 法 器

紹 隆 聖 種 妙 精 神

佛 家 已 具 慈 心 好

國 寵 添 題 姓 字 新

最 愛 西 衢 明 隻 履

碑 銘 功 德 億 年 春

Bia đá tại Bức Bình phong Tháp Tổ Minh Lý

PHIÊN ÂM:

SẮC TỨ THẬP THÁP TĂNG CANG HẢO NGHĨA

MINH LÝ HÒA THƯỢNG CHI BI

Cung duy:

Đâu Suất giáng thần, Phạm Cung xuất thế

Tiêu chánh dạo vu trung thiên, bố từ vân vu đại địa.

Phật Phật thọ thọ, Tổ Tổ tương thừa

Thập Tháp kiến lai, cửu truyền lịch chí

Pháp luân thường chuyển, Phật nhật tăng huy

Khả kiến thiên địa cửu truyền nhi tinh đối giả dã.

Duy trú trì tánh Trần khoát đạt chi nhân dã

Tuế thượng diệu linh, tâm đầu Phật giáo

Tài pháp nhị thí, Phước Huệ song tu

Hà hoàng ân hậu thưởng kim bài, Hảo nghĩa lạc Tăng cang chi tứ.

Thừa Tổ đức thọ truyền Y Bát, từ tâm minh Hòa thượng chi tôn.

Trùng tu Phật tượng dĩ huy hoàng,

Tái tạo thành trì nhi chỉnh sức,

Chú chung tạo cổ, tạc tỉnh khai điền,

Sáng lâu đài cung phụng Quan Âm,

Minh bi thạch xưng dương Tổ Đức,

Kỳ tâm như thử, phi vị chi khoát đạt nhi hà?

Kinh doanh công diệc nan minh,

Tu tạo đức vô khả chí dã.

Tư dĩ:

Trần lao thoát ly, Gực Lạc chỉ qui

Kiến tháp dĩ tiêu danh, lập bi nhi tán đức

Cái nhân vong giả nhi công đức thả bất vong dã.

Tiền lập công hậu diệc dương công

Sanh hữu đức tử hề tán đức.

Hình dung tuy vãng, tánh tự duy tân

Bảo tháp bi minh ức vạn.

Thi vân:

Không môn tiệm nhập tự đồng chân

Cung chúc Phật tiền niệm niệm thân

Cần tác phước điền thành pháp khí

Thiệu long thánh chủng diệu tinh thần.

Phật gia dĩ cụ từ tâm hảo

Quốc sủng thiêm đề tánh tự tân

Tối ái tây cù minh chích lý

Bi minh công đức ức niên xuân.

DỊCH NGHĨA:

(CỦA HÒA THƯỢNG KẾ CHÂU)

BIA THÁP TỔ TĂNG CANG HẢO NGHĨA

MINH LÝ HÒA THƯỢNG

Kính duy:

Cõi trời Đâu Suất giáng trần, xứ Phạm Cung vua xuất thế.

Nêu Chánh đạo ở chốn trung thiên, trải Từ tâm ở cõi đại địa.

Phật Phật trao thọ, Tổ Tổ truyền thừa

Thập Tháp dựng lên đến nay chín lớp

Bánh xe Pháp thường xoay, mặt trời Phật thêm sáng

Có thể chứng sự lâu dài đối cùng trời đất vậy.

Duy Ngài trú trì họ Trần là con người hoát đạt,

Tuổi còn thơ ấu tâm đã đầu thiền,

Thí pháp thí tài, tu phước tu huệ.

Đội ơn vua hậu thưởng bài vàng, vui trí Tăng cang Hảo nghĩa

Thừa đức Tổ truyền trao Y Bát, sáng ngời Hòa thượng từ tôn

Trùng an Phật tượng chói chan, tái tạo thành ao đẹp đẽ

Đúc chuông tạo trống, đào giếng mở đường

Xây lầu đài cung phụng Quan Âm,

Khắc bia đá ngợi ca Tổ đức.

Tâm Ngài như thế, không phải con người hoát đạt là gì?

Công kinh doanh mà khó rõ, đức tu tạo không dễ ghi chép.

Nay:

Trần lao lìa bỏ, Cực Lạc thẳng về

Dựng tháp để nêu danh

Lập bia mà ngợi đức

Bởi con người dẫu mất

Mà công đức vẫn còn vậy.

Trước lập công sau cũng dương công

Sống có đức chết thì kiêm đức

Hình dung qua khuất, tên tuổi mới tinh.

Bảo tháp bia ghi muôn ức.

Thi rằng:

Tự thuở nhi đồng đã xuất gia

Dâng tròn tâm niệm trước đài hoa

Gắng công vun đắp nền Tăng Bảo

Dốc chí truyền gieo giống Phật Đà.

Lòng sẵn từ bi ngời đức độ

Nước đề tên tuổi nét ân ba

Quảy cao chiếc dép về Tây Trúc

Bia tạc nghìn thu chữ chẳng nhòa.

(Trích: Chùa Thập Tháp Di Đà và Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *