Trường Đại học Sakya Buddha (Hoa Kỳ): Cúng dường trai tăng và khoá lễ cầu nguyện tại Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ

Tác giả: Tin: Chánh Đẳng - ảnh: Hiền Nguyên, Hiền Siêu, Hiền Nhẫn và CPL

Tại Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ: ĐẠI HỌC SAKYA BUDDHA – VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC (HOA KỲ) CÚNG DƯỜNG 1250 VỊ TĂNG NI và KHAI ĐÀN CẦU AN – SIÊU ĐỘ GIA – CHẨN TẾ CÔ HỒN

– LỄ KHAI ĐÀN

– KỲ AN – KỲ SIÊU

– TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

– THẾ PHÁT XUẤT GIA và CẮT TÓC GIEO DUYÊN

– CÚNG DƯỜNG 1250 VỊ TỲ KHIEO TĂNG NI TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (BODH GAYA) ẤN ĐỘ 

– CHẨN THÍ CHƯ ÂM LINH CÔ HỒN

Ngày 18 và 19 / 2 / 2024, Phật lịch 2567, trong không khí linh thiêng tại Bồ đề đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo, Thượng toạ Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha – Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc (Hoa Kỳ) cùng chư Tôn đức bản tự Phước Long (Bình Định) đã cung kính khai kinh bạch Phật lễ kỳ nguyện âm siêu dương thái, cúng dường thiên Tăng hội.

Lời Đức Phật dạy:

Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo hạng người. 

Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị Ðộc Giác Phật, là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người. Bố thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người. Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ mười một, phân loại theo hạng người. Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người. Bố thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người. Bố thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người.

Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?

[Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya), Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)]

Nguyện đem công đức cúng dường trai đàn chẩn tế này hồi hướng đến chư vị Bồ tát trong quả vị thập địa sớm thành tựu Phật quả, chư thiên được cảnh giới nhất sinh bổ xứ và công trình xây dựng trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ sớm hoàn thành viên mãn.

Nam mô Dưới cây đạo thọ, hàng phục ma quân, Thấy ánh sao mai, thành Bồ Đề đạo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban truyền thông CPL.

Gaya, Ấn Độ – ngày 19/2/2024 – Phật lịch 2567.

Hình ảnh ghi nhận tại khóa lễ:

Đại bảo tháp Giác ngộ tại Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha niêm hương bạch Phật khai đàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha niêm hương bạch Phật khai đàn
Chư Tăng Ni dự lễ cúng dường trai tăng
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha dâng lời duyên sự cúng dường
Khóa lễ Địa Tạng Bổn Nguyện
Chư Tăng Ni dự lễ cúng dường trai tăng
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha niêm hương bạch Phật khai đàn
Phát nguyện xuất gia
Cắt tóc gieo duyên
Chư Tăng Ni dự lễ cúng dương trai tăng
Thượng tọa Thích Huyền Châu truyền Tam quy – ngũ giới
Lễ quán đảnh
Thế phát
Chí thành
Pháp khí
Khai đàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha dâng lời tác bạch cúng dường
Cúng dường
Cúng dường
Thượng tọa Thích Huyền Châu – Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha chia sẻ pháp thoại
Cúng dường
Cúng dường
Dâng tịnh tài cúng dường
Cúng dường chư Tăng Ni
Cúng dường chư Tăng Ni
Cúng dường chư Tăng Ni
Đăng đàn chẩn tế
Đăng đàn chẩn tế
Đăng đàn chẩn tế
Nhất tâm cầu nguyện
Đăng đàn chẩn tế
Nhất biến hà sa
Đăng đàn chẩn tế
Nhạc công
Nhiễu đàn
Đăng đàn chẩn tế
Đàn tràng chẩn tế
Ngũ phương Phật
Đàn tràng cúng dường 1250 vị Tỳ kheo Tăng Ni

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *