Video: Hạt cơm Phật – Chùa Bình Quang tặng bánh mỳ ngày rằm tháng 9

Tác giả: Video by Hiền Nguyên
Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn?
– Cho thọ mạng,
– Cho dung sắc,
– Cho an lạc,
– Cho sức mạnh.
Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người. Này Gia chủ, người Thánh đệ tử bố thí món ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận.
(Kinh Tăng Chi Bộ, Chương bốn pháp, Phẩm nguồn sanh ở phước).
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *