Bảng tin: Khoá tu Phước Huệ ngày mùng 7/2/Tân Sửu tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Giác, Hiền Khánh

Bảng tin: Khoá tu Phước Huệ ngày mùng 7/2/Tân Sửu (anhằm ngày 19/3/2021), Phật lịch 2564 tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Theo chương trình đã đưa tin: Sáng ngày mùng 7/2/Tân Sửu (nhằm ngày 19/3/2021) Phật lịch 2564, chư thiện tín Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định dưới sự hướng dẫn của chư tôn thiền đức, khai khoá tu Phước Huệ một ngày. Đạo tràng thật trang nghiêm thanh tịnh và tinh tấn trong từng thời khoá. Nguyện đem công đức này, hồi hướng đến khắp chúng sanh bỏ ác làm lành, thiện căn tăng trưởng.

Lời kinh đức Phật dạy:

…Từ bỏ ngã và ngã sở hữu, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ vòng quyến thuộc nhỏ hay vòng quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa Tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩa từ bỏ ngã và ngã sở hữu.

“Tâm chuyên nhất cảnh, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ an trú thanh vắng, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang cốc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời không, một đống rơm. Thưa, Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tâm chuyên nhất cảnh.

“Tu tập bi tâm, thưa Tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với bi quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thưa Tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tu tập bi tâm…

(Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya
19. Kinh Ðại Ðiển Tôn
(Mahàgovinda sutta)

Hình ảnh khoá tu:

Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021)
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021)
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021)
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Sư cô Tánh Hoà giảng – Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định
Đạo tràng
Khoá tu Phước Huệ một ngày 7/2/Tân Sửu (19/3/2021) tại chùa Phước Long, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *