Ý nghĩa ngắn gọn của kinh Bát Nhã

Tác giả: Như Không
1. Bồ tát Quán Tự Tại,
Khi dùng Minh sát tuệ,
Quán chiếu năm Thủ uẩn,
Thấy chúng đều Vô ngã,
Chấm dứt mọi khổ đau.
 
2. Từ Sắc mà thấy Không.
Từ Không mà thấy Sắc.
Sắc, Không chẳng là hai
Còn thọ, tưởng, hành, thức,
Cũng đều là như vậy.
 
3. Trong Chân không tánh biết,
Ra ngoài pháp Hữu vi
Không có năm Thủ uẩn
Không có mười tám giới
Từ căn đến Ý thức.
 
4. Không hề có bản ngã
Cũng không hết bản ngã
Cho đến không già chết
Cũng không hết già chết.
 
5. Mọi pháp không hình tướng
Biến đổi không sanh diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt.
 
6. Khi Bồ tát an trụ
Trong tánh biết chân không
Thì tâm được giải thoát
Do tâm được giải thoát
Trí biết sanh đã tận,
Phạm hạnh, cũng đã thành
Chuyện cần làm, đã làm
Đạt tịch diệt Niết bàn.
 
7. Đó chính là con đường
Chư Phật đều đi qua
Để chứng tuệ Vô ngã
Rồi đi vào đại định
Chứng luôn bốn Thánh đế
Thành Chánh đẳng Chánh giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *