Các bài kệ khai Pháp khí trong thiền môn

Tác giả: Đất Võ sưu tập

KHAI CHUNG GIA TRÌ

Hoàng hôn chung đã liễu trần duyên

Đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền

Nhứt bái nhứt thanh vô lượng Phật

Tây phương thượng phẩm tọa kim liên.

KHAI MÕ

Gia trì mật niệm tẩy trần tâm

Mộc ngư khảo hướng chuyển tam luân

Tề chúng lục hòa tuyên bối diệp

Tứ sanh cữu hữu lễ kim thân.

Án Yết Đế, Yết Đế tá Ha.

KHAI ĐẠI HỒNG CHUNG

Bồ lao nhứt chuyển hướng chung thinh

Phạm sát kiền chùy chấn địa minh

Lục thú tài văn phiền não tức

Tam đồ xạ thính khổ toan đình

Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát.

KHAI TRỐNG – ĐẠI CỔ

Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai

Cát đoạn sanh tử tọa bảo đài

Kim cang đảnh lễ y vương vị

Thân tâm thanh tịnh bái Như Lai

Nam Mô Thiên Tràng Vương Bồ Tát.

KHAI CHUNG – BẢN

Kim chung ngọc bản tứ môn khai

Thần thánh đề huề xuất lai nhập

Quang minh phổ chiếu thập phương xứ

Chư Phật Bồ Tát giáng đàn tràng

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

KHAI BẢN

Ngọc bản tùng tư chấn cửu thiên

Tam đồ xạ thính giải oan khiên

Viên âm phổ biến thập phương giới

Bồ Tát long thần thị chứng minh.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

KHAI THỦ XÍCH

Như Lai nhứt chỉ ấn tam quan

Chư Phật oai linh trấn tịnh đàn

Vị tác nhơn thiên chỉ pháp lịnh

Tung hoành hàng phục hộ đạo tràng

Nhứt trịch thiên cung khai môn hộ

Nhị trịch địa phủ tất khai môn

Tam trịch chúng đẳng hàm thanh tịnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *