Chùa Phước Long, Bình Định: Ngày tu Phước Huệ mùng 7/8 âm lịch – Lễ ngũ bách danh

Tác giả: Tin: Hiền Ấn, ảnh Hiền Giác, Phương Phi

Bảng tin: Ngày tu Phước Huệ mùng 7 tháng 8 năm Quý Mão (nhằm ngày 21/09/2023), tại chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

– LỄ NGŨ BÁCH DANH – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

– THÍNH  PHÁP – Thầy Thích Nhựt Lâm giảng.

Ngày 7/8/Quý Mão (nhằm ngày 21/9/2023), Bổn tự, bổn đạo chùa Phước Long thành tâm hướng về mười phương chư Phật – Lịch đại Tổ sư và cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh để khai mạc khóa tu truyền thống “Một ngày Phước Huệ”. Trên tinh thần vì lợi ích của chúng sanh, ươm mầm và tưới tẩm hạt giống thiện nơi mảnh đất tâm cằn cỗi, cũng như sách tấn bốn chúng đệ tử tại Bổn tự luôn luôn hướng tâm về Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

“Từ bi không phải là một phản ứng cảm xúc mà là sự kết tinh vững chắn, được xây dựng trên lý trí. Do vậy, thái độ từ bi thật sự đối với người khác sẽ không thay đổi ngay cả khi họ cư xử tiêu cực”.

Để thành tựu hạnh từ bi, mỗi hành giả đều phải nỗ lực từng ngày để trau dồi phẩm hạnh và trí tuệ. Sự phát xuất của trí tuệ lấy chất liệu từ việc học pháp và suy tư pháp. Sự thực hành pháp là căn nguyên của phẩm hạnh. Trên nền tảng đó, mỗi cử chỉ động niệm sẽ được chúng ta kiểm soát một cách thuần thục. Như con ngựa có dây cương, không thể nào không theo ý của mình.

Đức Phật dạy trong Kinh tứ thập nhị chương rằng:

“Các ông chớ nên tin theo ý của mình, đến khi nào các ông chứng đắc được quả vị A-la-hán”.  

Do đó, việc cấp thiết nhất bây giờ là phải lôi kẻ tham lam, sân hận, si mê ra ngoài thì chúng ta mới được yên tâm.

Mỗi tháng một ngày tu Phước Huệ tại chùa Phước Long, đã hình thành một nếp sống thiền môn cho bao lớp người qua lại nơi đây và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi tháng của hàng Phật tử gần xa. Dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức, khóa lễ đã diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh.

Nam Mô Đại hùng, Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát.

Ban truyền thông CPL, ngày 21.9.2023 – Phật lịch 2567.

Đạo tràng tu tập
Cung nghinh
Đạo tràng thính pháp
Cung nghinh
Khai kinh
Trì chú
Cúng quá đường
Cúng quá đường
Thọ trai
Cung dường
Cúng dường
Xuất sanh
Lưu niệm
Cảnh chùa Phước Long, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *