Gặp nhau cuối tuần: Đạo tình thầy trò – lục hòa cộng trú

Tác giả: Phước Long

Gặp mặt cuối tuần: ĐẠO TÌNH THẦY TRÒ – LỤC HOÀ CỘNG TRÚ

Hôm nay 08/4/2023 – Phật lịch 2566 như thường lệ, vào mỗi cuối tuần, Tăng chúng nhóm họp để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm tu tập trong tuần vừa qua.

Đầu tiên là huấn từ của Sư Phụ:

Từ bài kinh trong Tương Ưng Bộ: Này các Tỷ-kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật: “Ðây là bậc Ứng Cúng…Phật, Thế Tôn”. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết… chỉ người có trí tự mình giác hiểu”. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ hai.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn… là phước điền vô thượng ở đời”. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ ba.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính… đưa đến Thiền định. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc.
(Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm, Chương XI, Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn).

🍃Nội cần khắc niệm chi công,
Ngoại hoằng bất tránh chi đức,
Huýnh thoát trần thế,
Ký kỳ xuất ly. (Qui Sơn cảnh sách văn).

Nghĩa là: Bên trong cần giữ được cái niệm công phu tu tập, bên ngoài thì mở rộng cái đức hạnh không tranh chấp, xa rời trần thế, cầu mong giải thoát.

Chúng đệ tử hoan hỷ cùng nhau tinh tấn tu học trong tinh thần lục hòa.

☘️Đạo tình thầy trò, gặp nhau cuối tuần 8.4.2023 – Phật lịch 2566 – CPL.☘️

Chùm ảnh buổi gặp mặt cuối tuần:

Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lời dạy từ thầy
Chia sẻ tu học
Hoan hỷ
Chia sẻ
Tình huynh đệ
Chia sẻ
Sư chú
MC chương trình
Câu chuyện tu học
Sư tiểu chia sẻ
Sư chú
Sư anh động viên chư huynh đệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *