Kim cang cảm đề

Tác giả: Thích Đồng Trí

Tâm như vượn khỉ lăng xăng mãi

Lôi kéo chúng sanh nẻo lỗi lầm

Làm sao Tâm được an trụ lại?

Cách nào hàng phục những vọng tâm?

 

Phật dạy Bồ tát hạnh lợi sanh

Hết thảy trứng, thai, thấp, hóa sinh

Ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả

Không chấp, độ sanh nhập Niết Bàn.

 

Bố thí ban cho với Tâm Từ

Rỗng rang vắng lặng tợ thái hư

Không chấp sáu trần, ban cho khắp

Thí Ba La Mật với Tâm Như.

 

Cách nào giao cảm được Như Lai?

Tướng tốt vẻ đẹp thật không hai

Âm vọng hùng hồn như Sư Tử

Không thể nương theo Tướng bên ngoài.

 

Các pháp hữu vi tựa hơi sương

Cũng như giấc mộng suốt đêm trường

Ví như tia chớp, bong bóng nước

Thoạt có rồi không, giả, vô thường.

 

Không từ đâu đến, chẳng đi đâu

Ra khỏi tướng nằm, đứng, đi, ngồi

Thấy tướng không tướng là nhận biết

Chân Không Diệu Hữu, thấy Như Lai.

 

Từ khi Thành Đạo đến Niết Bàn

Đức Phật chiếu soi Ánh Đạo Vàng

Chúng sanh có duyên đều hóa độ

Thoát vòng khổ lụy, đến bình an.

 

Nhưng nếu bảo rằng : Đức Như Lai

Độ sanh, thuyết pháp – kiến chấp sai

Bởi có Pháp chi mà thuyết giảng?

Phật với chúng sanh thể không hai.

 

Pháp tợ ngón tay chỉ mặt trăng

Ví như chiếc bè để qua sông

Đến bờ còn vác bè chi nữa?

Ôm giữ khư khư luống uổng công!

 

Như Lai tu Hạnh Nhẫn Nhục không?

Pháp Nhẫn, Như Lai dạy rằng không

Mặc Vua Ca Lợi cho cắt xẻ

Thân nát như tương, chẳng xao lòng.

 

Như Lai chẳng chứng Quả Giác chi

Tứ quả Thanh Văn chẳng có gì

Nếu bảo viên thành hay chứng đắc

Đều là vọng tưởng với mê si.

 

Phật độ nào cần phải trang nghiêm?

Tác ý công phu chỉ thêm phiền

Nhạn chẳng cố tình in bóng vết

Nước lưu ảnh Nhạn thật ngẫu nhiên.

 

Mắt trông thấy sắc chẳng ghét ham

Nghe tiếng rồi thôi, sạch lỗi lầm

Dính chấp sáu trần tâm vọng động

Không trụ nơi nào nên sanh tâm.

 

Của báu trân châu với bạc vàng

Mang đi ban rải khắp thế gian

Làm sao sánh được người trì tụng

Giảng giải Kim Cang – dẫu bốn hàng.

 

Phước duyên vô lượng gặp được Kinh

Trùng trùng nghĩa lý thật cao minh

Con nguyện tỏ thông chơn thật nghĩa

Hiển khai Bát Nhã sẵn nơi mình.

 

Từ đây thành Đạo với độ sanh

Sự nghiệp lớn lao chẳng bận lòng

“Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ.

Làm người một kiếp cũng như không.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.