Lễ cung thỉnh xá lợi nhục thân cố Hoà thượng Thích Viên Tánh nhập bảo tháp

Tác giả: Tin và ảnh: Hiền Tuệ

LỄ YẾT TỔ, CUNG THỈNH NHỤC THÂN XÁ LỢI CỦA CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN TÁNH VỀ TỔ ĐÌNH THẬP THÁP NHẬP BẢO THÁP

Sáng hôm này ngày 20 tháng 09 năm 2020 ( nhằm ngày mùng 04 / 08 / Canh Tý ), Phật lịch 2564; môn đồ pháp quyến đệ tử chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang và chùa Phước Long, Bình Định tổ chức lễ yết Tổ, cung thỉnh nhục thân xá lợi của cố Hoà thượng Bổn sư Đạo hiệu Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang về Tổ đình Thập Tháp, Bình Định để bái tổ và nhập bảo tháp y theo lời di huấn của cố Hoà thượng lúc sanh tiền.

Khóa lễ dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức và Hoà thượng trụ trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định. Nguyện đem công đức lành này kính dâng lên Giác linh Hoà thượng Bổn sư, nguyện giác linh Hòa thượng khứ lai tự tại, hội nhập Ta bà, tùy duyên hóa độ.

Trên đài Liên Trì vô sanh bất diệt.
Pháp thân Thầy hiện hữu khắp muôn phương.
Nơi Bảo Tháp hồn thiên mãi an tịnh.
Thân tứ đại của Thầy xin ngủ yên.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ đình, Tây Thiên tự trùng hưng và trụ trì húy thượng Như hạ Kính, tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Cung thỉnh di ảnh và xá lợi nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp
Cung thỉnh di ảnh và xá lợi nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp
Cung thỉnh di ảnh và xá lợi nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp
Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Bảo tháp nơi an trí nhục thân xá lợi Hòa thượng Bổn sư
Bảo tháp nơi an trí nhục thân xá lợi Hòa thượng Bổn sư
Bảo tháp nơi an trí nhục thân xá lợi Hòa thượng Bổn sư
Chư tôn đức cử hành nghi thức nhập bảo tháp
Tứ chúng đảnh lễ
Bảo tháp
Đảnh lễ giác linh thầy
Pháp tử Thích Nhựt Lâm dâng lời niệm ân đến chư tôn đức và quý Phật tử
Nơi thầy an nghỉ
Hồi hướng công đức
Nơi thầy an nghỉ
Chúng đệ tử đồng thanh niệm Phật
Di ảnh Hòa thượng Bổn sư
Vượt dòng sanh tử

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.