Lễ đại tường cố Hoà thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin, ảnh: Tây Thiên

Đất Bình Định quê hương nước Việt.

Nơi Thầy sinh, nhập thế Ta Bà.

Nha thành hoằng pháp độ sinh

Tây Thiên tự khơi nguồn ánh đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thế là thấm thoát ngậm ngùi trải qua 3 năm kể từ ngày Hòa thượng Bổn sư chúng con đạo hiệu Thích Viên Tánh đã đăng trình Tây khứ, để lại cho tứ chúng nhiều nỗi kính thương vô hạn. Tiếp nối hạnh nguyện “mật hạnh tuỳ duyên” của Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, chúng con tiếp tục phụng sự Tam bảo, hoằng pháp lợi sinh.

Nhân lễ Đại tường cố Hòa thượng Bổn sư. Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên chúng con trang nghiêm tổ chức buổi lễ cúng dường trai tăng sáng ngày 19/09/2020 ( nhằm ngày 03/08/Canh Tý ) để niệm ân:

BÁO TIẾN ÂN SƯ CỐ HÒA THƯỢNG thượng VIÊN hạ TÁNH – VIỆN CHỦ CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG.

Nguyện đem công đức lành kính này hướng về Giác Linh Hoà thượng Bổn Sư. Nguyện Giác Linh Hoà thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Ngậm ngùi khuất bóng từ ân
Chẳng còn nghe tiếng, vô ngần pháp âm
Nghiêng mình dâng đoá hoa tâm
Thầy nơi Cực Lạc thậm thâm liên đài.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Nguyên Thiều pháp phái, Tây Thiên Trụ Trì húy thượng Như hạ Kính, tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Cổng tam quang chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Cổng tam quang chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Viên Tánh
Tổ đường
Hòa thượng Thích Minh Thông – Phương trượng Tổ đình Long Sơn, Tp. Nha Trang quang lâm
Kính dâng thầy
Cung tiến giác linh Hòa thượng
Cung tiến giác linh Hòa thượng
Cung tiến giác linh Hòa thượng
Cung tiến giác linh Hòa thượng
Lễ tác pháp cung thỉnh cúng dường trai tăng
Lễ tác pháp cung thỉnh cúng dường trai tăng
Dâng lời tác bạch
Quang cảnh đạo tràng trai tăng
Dâng lời tác bạch
Quang cảnh đạo tràng trai tăng
Quang cảnh đạo tràng trai tăng
Quang cảnh đạo tràng trai tăng
Chư tôn đức cử bát cúng dường Tam bảo
Chư tôn đức cử bát cúng dường Tam bảo
Cúng dường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.