Lễ kỵ Tổ Kế Châu và Tảo tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định

Tác giả: Tin và ảnh Phước Long

Bình Định – Ngày 6/1/2022 (nhằm ngày 4/12/Tân Sửu), Phật lịch 2565 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định – dưới sự hướng dẫn của Hoà thượng trụ trì, chư Tăng Ni và Phật tử gần xa đã vân tập về Tổ đình cúng dường Thần lâm huý nhựt Tổ Kế Châu và cử hành nghi thức lễ nhiễu Tảo tháp môn phong Nguyên Thiều Thập Tháp. 

Thiện tai đại trượng phu,
Năng liễu thế vô thường.
Khí tục thú Nê hoàn,
Công đức nan tư nghị.
Hủy hình thủ khí tiết,
Cát ái từ sở thân.
Xuất gia hoằng Phật đạo,
Thệ độ nhất thiết nhân.
Dịch:
Lành thay đại trượng phu,
Hiểu rõ đời vô thường.
Bỏ tục hướng Niết bàn,
Công đức khó suy lường.
Hủy hình giữ khí tiết,
Dứt ái xa người thân.
Xuất gia truyền Phật đạo,
Thề độ hết chúng sanh.

Hình ảnh buổi lễ:

Sắc tứ Thập Tháp Tổ đình, Bình Định
Tổ Kế Châu tại Thập Tháp Tổ đình, Bình Định
Cổng tam quan Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Tổ đường Sắc tứ Thập Tháp Tổ đình, Bình Định
Chánh điện tại Sắc tứ Thập Tháp Tổ đình, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Dâng hương tại Bảo tháp đức Quốc sư Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Dâng hương tại Bảo tháp Tổ Kế Châu tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ cúng Tổ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lưu dấu tại tháp Tổ Kế Châu
Tổ đường Thập Tháp Di Đà, Bình Định
Bên ngôi Bảo điện tại Sắc tứ Thập Tháp Di Đà, Bình Định

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *