Đại tường mãn tang thân mẫu nhị vị Hòa thượng viện chủ chùa Phước Long, chùa Tây Thiên

Tác giả: Hải Lan, ảnh Nhựt Tuệ

Lễ đại tường (mãn tang) thân mẫu của nhị vị Hoà thượng ân sư đạo hiệu Thích Viên Tánh, Thích Viên Hoa tại nhà từ đường ờ Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định.

Sáng ngày 27/1/Quý Mão (17/2/2023) Hiếu quyến kính thiết trai nghi và cung thỉnh thiền Tăng quang lâm tư gia chú nguyện kỳ siêu phụng vì:

Hương linh Nguyễn Thị Hường
Pháp danh Như Vạn
Nguyện cố hương linh Phật tử siêu sinh tịnh độ, và phổ độ gia tiên đồng đăng bỉ ngạn.

Đây nền nhân, đây nhà nghĩa
do tổ tiên gầy dựng mà nên
Nọ lá ngọc, nọ cành vàng
bởi công đức chất chồng mới có.
Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết
Rõ bà con thương tiếc biết bao
Âm dương xa cách đớn đau
Giờ nương Tam bảo sớm mau an nhàn.

Gia quyến chúng con thành kính niệm ân chư tôn đức Tăng Ni đã từ bi hoan hỷ quang lâm chú nguyện. Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho quý ngài Phật sự viên thành.

Hình ảnh buổi lễ:

Linh vị mẹ nhị vị Hòa thượng
Chư Tăng Ni khóa lễ siêu độ
Kỳ siêu tiến thực và xả tang
Kỳ siêu tiến thực và xả tang
Chú nguyện
Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện
Thí thực cô hồn
Phụng sớ
Trà đàm
Gia quyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *