Năm đức của một vị Sa di

Tác giả: Phước Long

Phước điền kinh vân, sa di ưng tri ngũ đức:

Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố;

Nhị giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phụ cố;

Tam giả cát ái từ thân, vô thích mạc cố;

Tứ giả ủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố;

Ngũ giả chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố.

Nghĩa là:

Kinh Phước điền nói, Sa di phải biết năm đức tính:

Một là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật pháp;

Hai là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y;

Ba là cát ái từ thân, vì không còn thân sơ;

Bốn là không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật pháp;

Năm là chí cầu đại thừa, vì hóa độ mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *