Nghi lễ Phật giáo: Những bài tán Phật thông dụng

Tác giả: Tấn Thành St

1- ĐẠI TỪ ĐI ĐÀ

Đại từ Di Đà Phật,

Đại bi Bồ Tát Tăng.

Tiếp dẫn chúng sanh,

Thượng phẩm thượng sanh.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

2- THIÊN BÁCH

Thiên bách ức hóa thân,

Trung thiên giáo chủ,

Thích Ca Phật.

Vô ngã tướng

Vô nhơn tướng

Vô chúng sanh tướng

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

3- DI LẶC PHẬT

Long Hoa tam hội nguyện,

Tưởng y y thất.

Di Lặc Phật,

Tam Đại Thừa,

Tam Trung Thừa,

Tam tối thượng thừa.

Nam mô Đương Lai Di Lặc Phật.

4- DI ĐÀ

A Di Đà Phật Vô thượng Y Vương

Nguy nguy kim tướng phóng hào quang.

Khổ hải tác châu hàng

Cửu phẩm liên bang,

Đồng nguyện vãng Tây phương

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

5- BÁT THẬP BÁT PHẬT

Bát thập bát Phật,

Thích Ca Mâu Ni,

Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri

Thập hiệu giai cụ túc

Trượng Phật oai lực

Thoát khổ sanh Đao Lợi

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

6- TỨ BÁT ĐOAN NGHIÊM

Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng,

Tăng kỳ quã mản kiếp tu lai.

Diện như mãn nguyệt mục như liên,

Thiên thượng nhơn gian hàm củng thủ.

7- PHẬT DIỆN

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,

Diệc như thiên nhựt phóng quang minh,

Viên quang phổ chiếu ư thập phương.

Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8- PHẬT THÂN

Phật thân hoàng diệu (thanh tịnh) tợ lưu ly

Phật diện do như mãn nguyệt huy

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

9- THIÊN THƯỢNG

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,

Thập phương thế giới diệc vô tỷ.

Thế gian sở hữu ngã tận kiến.

Nhứt thiết vô hữu như Phật giã.

10- PHẬT TỪ

Phật từ quảng đại,

Cảm ứng vô sai.

Tịch quang tam muội biến hà sa,

Nguyện bất ly Già da,

Giáng phước trai gia.

Kim địa dõng liên ba.

11- KHỂ THỦ QUY Y

Khể thủ qui y Phật,

Tam giới vô lai khứ.

Tam thừa quả,

Ngũ vị tu.

Tam viên mãn Phật tam thập nhị tướng.

Tử ma kim dung,

Bát thập chủng hảo tùng hình.

Thế gian vô,

Nguy nguy vạn đức Phật Đà Gia.

12- PHẬT QUI LINH THỨU

Phật Qui Linh Thứu,

Pháp nhập Long cung.

Thinh văn La Hán chuyển sơn trung.

Liệt vị thượng huyền cung.

Thắng sự Châu (Chu) Long,

Tứ phước vĩnh vô lao.

Nam mô Đằng Vân Lộ.

13- ĐẠO TRÀNG 

Đạo tràng hoàn mãn tạ Như Lai,

Chư Phật qui không tọa bửu đài.

Bồ Tát Bích Chi qui Đẩu Suất,

Thanh Văn La Hán chuyển Thiên Thai.

14- PHÚNG KINH

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng.

Phổ nguyện trầm nịch chư hữu tình,

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.

15- TÂY PHƯƠNG 

Tây phương giáo chủ,

Tịnh độ Năng nhơn.

Tứ thập bát nguyện độ quần sanh.

Phát nguyện thệ hoằng thâm.

Thượng phẩm thượng sanh

Đồng nguyện bảo liên thành.

16- LẠC BANG 

Lạc bang giáo chủ,

Tiếp dẫn Di Đà.

Tứ thập bát nguyện độ Ta Bà.

Cửu phẩm dõng kim ba

Bảo võng giao la.

Chúng sanh xuất ái hà.

17- LIÊN TRÌ 

Liên trì hải hội Phật

Tây phương giáo chủ Di Đà Phật.

An dưỡng quốc Cực Lạc giới

Di Đà Hải hội.

Nam mô Tây Phương Di Đà Phật.

18- TỬ KIM

Tử kim nghiêm tướng diệu nan lương,

Vĩnh kiếp thường cư Cực Lạc Bang.

Nhứt đích dương chi tiêu nhiệt não,

Bát công đức thủy ẩm thanh lương.

19- PHẬT THUỲ

Phật thùy kim thủ phóng hào quang.

Tiếp dẫn vãng Tây phương,

Phật thùy kim thủ phóng hào quang

Đồng nguyện vãng Tây phương.

20- XÁ LỢI

Xá lợi lai thời tức Phật lai,

Tường quang phổ chiếu nhuận trần ai.

Vô duyên bất xả mê đồ khổ.

Thí mãn nhơn gian bảo pháp tài.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

21- LẠP NGUYỆT

Lạp nguyệt bát nhựt,

Giác đế dương linh,

Bồ đề tràng nội đạo sơ thành.

Dạ bán đổ minh tinh,

Phổ cứu mê tình,

U ám tất quang minh.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

22- LỤC NIÊN

Lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn,

Ca Diếp hân hoan diệu lý chơn.

(Ca Diếp A Nan Vạn Lý Chơn)

Tùng thử Linh Sơn đăng bỉ ngạn,

Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn thiên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Nam mô Độ Nhơn Sư Bồ Tát).

23- NGƯỠNG NGUYỆN

Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ,

Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng

Đồng triển oai quang phủ chiếu lâm,

Cộng tứ minh gia giai đắc cứu.

24- ĐẠI TỪ BI

Đại từ bi phụ,

Vô Thượng Y vương,

Vị lâm bệnh pháp tánh chơn thường.

Thọ mạng thật nan lường.

Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát.

25- KHÔNG HOA

Không hoa tùy vũ lộng,

Huyễn ế nhậm triền miên.

Bát nhã phong lai tảo,

Cô nguyệt hiện đương thiên.

26- TOẠ BỒ ĐỀ

Tọa Bồ Đề tòa,

Đại phá ma quân.

Nhứt đổ minh tinh đạo thành,

Giáng pháp lâm.

Tam Thừa chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh dĩ chứng

Hiện tiền chúng đẳng qui tâm.

Vô sanh tốc chứng.

27- CỬU LONG 

Cửu long phún thủy,

Mộc dục kim thân,

Thiên thượng thiên hạ độc vi tôn,

Thất bộ bảo liên sanh.

Oai đức quang minh,

Pháp giới vĩnh triêm ân.

Nam mô Cát Tường Hội Bồ Tát.

28- TỨ HOẰNG

Tứ hoằng phổ bị,

Vạn đức công viên.

Cao siêu thập địa viết tam hiền,

Quá hải nghịch lưu truyền

Bi nguyện di kiên.

Tiếp vật lợi nhơn thiên.

29- TAM BẢO

Khể thủ qui y huỳnh kim tử ma thân,

Nguy nguy trượng lục tướng,

Tam giới bảo năng nhơn,

Phật Đà Da,

Tam giới bảo năng nhơn.

Thanh tịnh pháp thân Phật,

Viên mãn bảo thân Phật,

Thiên bách ức hóa thân,

Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thập phương Tam thế nhứt thiết Phật.

Qui y thường trụ Phật Đà Da.

Khể thủ qui y hà sa kinh tạng khai,

Ngũ thiên tứ thập bát quyển,

Quyển hựu Như Lai,

Đạt Ma Da quyển,

Quyển hựu Như Lai.

Đông Phương A Súc Phật,

Nam Phương Bảo Tướng Phật,

Tây Phương Di Đà Phật,

Bắc Phương Thành Tựu Phật,

Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.

Qui y thường trụ Đạt Ma Da.

Khể thủ qui y thường điểm vô tận đẳng,

Viên đảnh phương bảo tướng,

Chiêm lễ phước điền tăng,

Tăng già da, chiêm lễ phước điền tăng.

Văn Thù Đại Bồ Tát,

Phổ Hiền Vương Bồ Tát,

Quan Thế Âm Bồ Tát,

Đại Thế Chí Bồ Tát,

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Qui y thường trụ Tăng Già Da.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát.

30- KHỂ THỦ TAM BẢO

Khể thủ qui y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo Từ Tôn,

Cấp cô trưởng giả Xá kỳ viên

Bố mãn kim tiền.

Thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham.

Siêu sanh tử, độ linh tảo vãng Tây phương,

Nhược nhơn qui y Phật, Pháp, Tăng

Tam Bảo bất đọa tam đồ.

31- LỄ THỈNH (an vị)

Lễ thỉnh Thượng Sư Tam Bảo Tôn,

Bồ Tát oai linh Kim Cang thần.

Liệt vị Thanh (Thinh)Văn Chư La Hán,

Đồng phó pháp diên giai kiền cúng.

32- QUÁN BỈ (vía Di Đà)

Quán bỉ Di Đà cực lạc giới,

Quảng đại khoan bình chúng bảo thành.

Tứ thập bát nguyện trang nghiêm khởi,

Siêu chư Phật sát tối vi tinh,

Phổ khuyến qui Tây đồng bỉ hội.

Hằng sa tam muội tự nhiên thành.

Bổn Sư A Di Đà Phật.

33- LẠC BANG

Lạc bang giáo chủ,

Y chánh trang nghiêm,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Thượng phẩm thượng sanh,

Đồng phú bảo liên thành.

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.

34- PHÁP THÂN (Vía Di Lặc)

Pháp thân thị hiện,

Lâu các trùng khai.

Long hoa tam hội vận từ bi,

Quảng độ xuất trần ai,

Khể thủ liên đài.

Bổ xứ tại đương lai.

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

35- DƯỢC SƯ

Dược Sư hải hội,

Lưu ly tướng quang,

Bát đại Bồ Tát giáng cát tường,

Thất Phật quảng tuyên dương

Nhựt nguyệt oai quang,

Công đức thật nan lường.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

36- CHUẨN ĐỀ (Vía Chuẩn Đề)

Khể thủ qui y Tô Tất Đế,

Đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ (ai nhiếp thọ).

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.

37- TƯỚNG HẢO (Vía Chuẩn Đề)

Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn,

Hóa thân đằng vân mộ vân phiền (phồn).

Hương yên đôi ly chiêm ứng hiện,

Vạn tượng đằng huy diệu chúc lư.

38- PHẬT NHIẾP

Phật nhiếp kim liên hạ Thứu Phong,

Pháp khai Bảo tạng ly Long Cung.

Tăng tùng nội uyển biệt thuyền định

Tam Bảo lâm đàn pháp hội đồng.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát.

(Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo)

39- PHẬT NHIẾP

Phật nhiếp kim liên hạ Thứu Phong,

Thiện Tài tham lễ giác thành đông.

Liên hoa tạng giới phi vô lộ,

Đâu suất đà thiên biệt hữu cung.

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

40- THÍCH CA

Bồ Tát hạ vân trung,

Giáng sanh Tịnh Phạn Vương cung.

Ma Da hữu hiếp miễn kim đồng,

Thiền nhạc tấu trường không.

Mục cố tứ phương chu thất bộ.

Chỉ thiên chỉ địa tôn hùng.

Cửu long phún (thổ) thủy mộc từ dung.

Vạn pháp đắc chánh tông. (trùng vĩ)

41- DỤC PHẬT

Diệu tâm trực chỉ,

Nghĩa học phu dương.

Mộc xoa bảo chứng khế chơn thường,

Xã kết bạch liên hương

Giáo thiết đa phương,

Nhứt lộ lập thanh lương.

Nam mô Viên Giác Địa Bồ Tát.

42- NHỨT BÁT

Nhứt bát thiên gia phạn,

Cô thân vạn lý du.

Chỉ vị sanh tử sự,

Giáo hóa độ xuân thu.

43- NGŨ PHƯƠNG

Đông phương A-Súc-Phật,

Nam phương Bảo Tướng Phật,

Tây phương Di Đà Phật,

Bắc phương Thành Tựu Phật,

Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.

44- THÁNH ĐỨC TÙNG KHÔNG

Thánh đức tùng không lai giáng hạ,

Chư Phật Bồ Tát hiện lai lâm.

Bảo tràng sa giá mãn trần hoàn,

Cảm hà oai linh an bảo tọa.

Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

45- HOÀN KINH

Hồi hướng lương duyên tam thế Phật,

Văn Thù Phổ Hiền, Quán Tự Tại.

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

46- TỐNG THÁNH

Phật Qui Linh Thứu,

Xuất nhập Long cung.

Thinh văn La Hán chuyển sơn trung.

Liệt vị hoàn kinh,

Thắng sự Châu Long.

Tứ phước vĩnh vô cùng.

Nam mô Đằng Vân Lộ Bồ Tát.

47- LỄ THÍCH TÔN

Xướng:

Tán lễ thích tôn,

Vô thượng năng nhơn,

Tăng kỳ cửu viễn tu chơn,

Đẩu suất giáng trần,

Trường từ bửu vị Kim luân.

Cử tán:

Tọa bồ đề tòa,

Đại phá ma quân,

Nhất đổ minh tinh đạo thành.

Giáng pháp lâm

Tam thừa chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh dĩ chứng

Hiện tiền chúng đẳng qui tâm,

Vô sanh tốc chứng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

48- KHỂ THỦ

Khể thủ khể thủ qui y Phật,

Phật tại kỳ cô viên.

Kỳ cô viên thuyết pháp

Thuyết pháp lợi nhơn thiên.

Nam mô Chân Như Phật Già Gia.

Khể thủ khể thủ qui y Pháp,

Pháp bảo Ly Long cung

Long cung thu nguyệt hiện,

Nguyệt hiện xuất luân minh.

Nam mô Pháp Bảo Đạt Ma Gia.

Khể thủ khể thủ qui y Tăng,

Tăng tâm tự thủy thanh,

Thủy thanh khai bảo tạng.

Bảo tạng tụng lương hàm.

Nam mô Phúc Điền Tăng Già Gia.

Tự qui y Phật,

Đương nguyện chúng sanh

Thể giải đại đạo

Phát vô thượng tâm

Tự qui y Pháp,

Đương nguyện chúng sanh

Thâm nhập kinh tạng

Trí huệ như hải

Tư qui y Tăng,

Đương nguyện chúng sanh

Nhứt thiết vô ngại

Hòa Nam Thánh Chúng.

49- KHỂ THỦ TÂY PHƯƠNG

Khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc,

Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư.

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh,

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Nam mô Liên Trì Hãi Hội Phật Bồ Tát.

(Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *