Tu hành

Tác giả: Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Với Phật giáo thì hòa hợp Tăng là quan trọng nhất. Các ràng buộc hành chính, mệnh lệnh ngoài giáo pháp chỉ là nhất thời mà thôi. Đặc biệt nên kiên trì giữ gìn nền nếp các trường An cư kết hạ. Đó là nơi không chỉ học tập mà quan trọng là tu tập và thực hành nếp sống cộng đồng, dân chủ, có kỷ cương, “Lục hoà” của Tăng, Ni chúng.

Trong tu hành, không ai tu hộ được ai cả. Ai tu thì người ấy chứng. Mỗi người mỗi hạnh, nhất là hạnh Bồ tát, biết sao mà lạm bàn. Trong Kinh điển Phật có răn các vị Bồ tát về lục độ Ba la mật. Đó là điều thâm hậu khó nghĩ khó bàn, có tu mới thấy. Có pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Bàn về quan hệ của chúng không phải là việc của bậc sơ học.

Tôi vẫn thường răn các Thầy rằng, người tu cần “Thận Tam Nghiệp” tức là thận trọng trong lời nói, việc làm và ý nghĩ. Sở dĩ phải nhấn mạnh về điều đó là bởi, người theo đạo Phật, nhất là người xuất gia cần phải thâm tín nghiệp báo. Không tin vào nhân quả và nghiệp báo thì dứt khoát không phải là đệ tử Phật.

Chạy theo hình thức bề ngoài, hình thức thế gian mà quên đi phương tiện đặc thù và mục đích cứu cánh, cho nên làm nhiều mà kết quả chẳng được bao nhiêu. Phúc thì nên tích mà không nên tán. Phúc không tích thêm mà cứ lạm hưởng thì rồi cũng hết. Khi đó phúc trở thành họa.

Kính mong các bậc tu hành luôn gắng tâm, dụng sức giữ gìn lấy cơ nghiệp của chư Tổ, giữ gìn lấy hạnh nguyện của chư Bồ tát, giữ gìn lấy Chính Pháp của chư Phật.

Khi đã phát tâm Bồ đề theo Phật thì đừng để cho ngoại cảnh phá hoại đời sống tâm linh của mình. Chính tín cần giữ gìn và tăng trưởng kiên cố, đừng để các trào lưu nghịch cảnh lôi cuốn. Sống thế nào, tu hành thế nào, rồi từ trần như thế nào cho khỏi hổ danh là người con của Như Lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *