Bài ca Tâm và Phật

Tác giả: Tuệ Trung Thượng Sĩ

佛心歌

佛佛佛不可見,

心心心不可說。

若心生時是佛生,

若佛滅時是心滅。

滅心存佛是處無,

滅佛存心何時歇。

欲知佛心生滅心,

直待當來彌勒決。

 

昔無心,

今無佛,

凡聖人天如電拂。

心體無是亦無非,

佛性非虛又非實。

 

忽時起,

忽時止,

往古來今徒擬擬。

豈惟埋沒祖宗乘,

更起妖魔自家祟。

 

欲求心,

休外覓,

本體如如似空寂。

涅槃生子曼羅籠,

煩惱菩提閑對敵。

 

心即佛,

佛即心,

妙旨明明達古今。

春來自是春花笑,

秋到無非秋水深。

 

捨妄心,

守真性,

似人尋影而忘鏡。

豈知影現鏡中來,

不覺妄從真裏蹦。

妄來非實亦非虛,

鏡受無邪亦無正。

 

也無罪,

也無福,

錯比摩尼兼白玉。

玉有瑕兮珠有纇,

性底無紅也無綠。

 

亦無得,

亦無失,

四十九來是七七。

六度萬行海上波,

三毒九情空裏日。

 

默默默,

沈沈沈,

萬法之心即佛心。

佛心卻與我心合,

法爾如然亙古今。

 

行亦禪,

坐亦禪,

朵紅爐火裏蓮。

沒意氣時添意氣,

得安便處且安便。

 

咦咦咦,

咄咄咄,

大海中漚閑出沒。

諸行無常一切空,

何處先師覓靈骨。

 

醒醒著,

著醒醒,

四稜踏地勿欹傾。

阿誰於此信得及,

高步毗盧頂上行。

喝!

Dịch âm:

Bài ca Tâm và Phật

“Phật Phật Phật bất khả kiến, 
Tâm Tâm Tâm bất khả thuyết. 
Nhược Tâm sinh thời thị Phật sinh, 
Nhược Phật diệt thời thị Tâm diệt. 
Diệt Tâm tồn Phật thị xứ vô 
Diệt Phật tồn Tâm hà thời yết, 
Dục tri Phật Tâm, sinh diệt Tâm, 
Trực đãi đương lai Di Lặc quyết.

Tích vô Tâm, 
Kim vô Phật; 
Phàm, Thánh, Nhân, Thiên như điện phất. 
Tâm thể, vô thị diệc vô phi. 
Phật tính, phi hư hựu phi thực.

Hốt thời khởi (khỉ), 
Hốt thời chỉ; 
Vãng cổ lai kim đồ nghĩ nghĩ. 
Khởi duy mai một tổ tông thừa, 
Cánh khởi yêu ma tự gia tùy.

Dục cầu Tâm, 
Hưu ngoại mịch; 
Bản thể như như tự không tịch. 
Niết bàn sinh tử mạn la lung. 
Phiền não, bồ đề nhàn đối địch.

Tâm tức Phật, 
Phật tức Tâm, 
Diệu chỉ minh minh đạt cổ câm (kim). 
Xuân lại tự thị xuân hoa tiếu, 
Thu đáo vô phi thu thủy thâm.

Xả vọng tâm, 
Thủ chân tính. 
Tự nhân tầm ảnh nhi vong kính. 
Khởi tri ảnh hiện kiến trung lai, 
Bất giác vọng tòng chân lý bính. 
Vọng lai, phi thực diệc phi hư. 
Kính thụ, vô tà diệc vô chính.

Dã vô tội, 
Dã vô phúc; 
Thác tỷ ma-ni kiêm bạch ngọc. 
Ngọc hữu hà hề, châu hữu loại, 
Tính để vô hồng diệc vô lục.

Diệc vô đắc, 
Diệc vô thất. 
Tứ thập cửu lai thị thất thất. 
Lục độ vạn hạnh hải thượng ba, 
Tam độc cửu tình không lý nhật.

Mặc mặc mặc, 
Trầm trầm trầm; 
Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm. 
Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp. 
Pháp nhĩ như nhiên cắng cổ câm (kim).

Hành diệc thiền, 
Tọa diệc thiền; 
Nhất đóa hồng lô hỏa lý liên. 
Một ý khí thời thêm ý khí, 
Đắc an tiện xứ thả an tiên.

Di di di 
Đốt đốt đốt; 
Đại hải trung âu nhàn xuất một. 
Chư hành vô thường nhất thiết không, 
Hà xứ tiên sư mịch linh cốt.

Tinh tinh trước, 
Trước tinh tinh; 
Tứ lăng tạp địa vật khi khuynh. 
A thùy ư thử tín đắc cập, 
Cao bộ Tỳ-lư đính thượng hành. 
Hát!

Huệ Chi dịch:

Phật! Phật! Phật! Không bóng hình (không thể thấy) 
Tâm! Tâm! Tâm! ngoài ngôn thuyết. 
Nếu Tâm sinh là Phật sinh, 
Bằng Phật diệt ấy Tâm diệt. 
Diệt Tâm còn Phật chuyện này không, 
Diệt Phật còn Tâm, bao thuở hết. 
Muốn biết Tâm Phật, Tâm sinh diệt 
Hãy đợi về sau, Di Lặc quyết.

Trước không Tâm, 
Nay không Phật; 
Phàm, Thánh, Trời, Người như chớp giật. 
Thể Tâm, không thị cũng không phi. 
Tính Phật, chẳng hư cũng chẳng thật.

Bỗng vụt dấy, 
Bỗng ngừng nhanh; 
Nay lại, xưa qua luống quẩn quanh. 
Đâu chỉ chôn vùi nếp tông tổ, 
Còn gọi yêu ma về lộng hành.

Muốn tìm Tâm, 
Ngoài chớ hỏi (chớ kiếm) 
Thể tính lặng không, không biến đổi. 
Niết bàn, sinh tử buộc ràng suông,  
Phiền não, Niết bàn, đối nghịch dối.

Lòng (tâm) là Phật, 
Phật là lòng (tâm); 
Diệu chỉ sáng thiêng kim cổ thông. 
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở, 
Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.

Bỏ vọng tâm, 
Cầm chân tính; 
Khác gì tìm bóng bỏ quên gương. 
Nào biết gương kia lồng bóng nọ, 
Không hay vọng vốn từ chân sanh. 
Không thực không hư là vọng đó, 
Chẳng tà, chẳng chánh, gương in hình.

Cũng không tội, 
Cũng không phúc, 
Lầm vì hạt trai cùng bạch ngọc. 
Ngọc thì có vết, trai có tỳ, 
Tính vốn không hồng, cũng không lục.

Cũng không được! 
Cũng không mất! 
Bảy bảy, bốn chín là đồng nhất 
Muôn hạnh, sáu độ sóng trùng dương, 
Ba độc, chín tình là vầng nhật. 

Lắng! Lắng ! Lắng! 
Trầm! Trầm! Trầm! 
Tâm của muôn loài tức Phật Tâm. 
Tâm Phật, tâm ta cùng khế hợp, 
Pháp vẫn y nguyên suốt cổ kim.

Đi cũng thiền! 
Ngồi cũng thiền! 
Trong lò lửa đỏ một bông sen. 
Ý khí mất đi thêm ý khí, 
Được chốn ở yên hãy ở yên.

Chà! Chà! Chà! 
Ối! Ối! Ối! 
Bọt trong biển cả thấy chìm nổi. 
Muôn pháp vô thường hết thảy không. 
Linh cốt biết đâu tiên sư hỏi.

Tỉnh! Thức! Thức! 
Thức! Tỉnh! Tỉnh! 
Bàn chân dẫm đất đừng chống chếnh. 
Ai người tin tưởng ở nơi đây. 
Bước trên đầu Phật trèo trên đỉnh. 
Hét! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.