Đại trí độ luận (toàn tập)

Tác giả: Bồ tát Long Thọ - Sư bà Diệu Không dịch Việt

ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Tác giả: Bồ tát Long Thọ

Hán dịch: Tam tạng Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Ni trưởng TN Diệu Không

Nhuận văn: Hòa thượng Thích Thiện Trí, Cư sĩ Tâm Viên-Lê Văn Lâm.

—–

LỜI NÓI ĐẦU

Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật.

Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị vị thiện hữu trí thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1.000 quyển, cô đọng lại thành 100 quyển.

Tôi nhận thấy công tác phiên dịch các tạng Pali, Sankrit, Hán, v.v… ra Việt văn, đã được nhiều bậc tôn túc cao minh thực hiện. Thế nhưng cho đến nay, Bộ Luận Đại Trí Độ này chưa được phiên dịch ra Việt văn.

Bởi nhân duyên ấy, cho nên dù tuổi già sức yếu, tôi cũng xin nguyện đóng góp vào công tác phiên dịch, và mạnh dạn dịch bộ luận này từ Hán văn ra Việt văn, nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học hỏi của hàng Tăng ni và Phật tử.

Bát nhã Ba la Mật nghĩa quá thậm thâm vi diệu, chẳng có thể dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn đạt được. Do vậy nên công tác phiên dịch vô cùng khó khăn, chẳng sao tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc cao minh hoan hỷ chỉ giáo cho.

Vì muốn cho lời văn trong bản dịch phù hợp với lối hành văn hiện đại, nên tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Thiện Trí và Cư sĩ Tâm Viên Lê văn Lâm* giúp tôi trong việc nhuận bút và biên tập.

Sau gần trọn 5 năm làm việc liên tục, Bộ luận Đại Trí Độ này mới được hoàn tất.

Bằng tịnh tín tâm lực, tôi xin nguyện đem công đức phiên dịch này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

NAM MÔ VIÊN MÃN TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chùa Hồng Ân – Huế, Mùa an cư năm Đinh Mão (1987) – Phật lịch 2531.

Tỳ kheo ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG.

Chú thích:

* Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán văn ra Việt văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp sư Thích Thiện Trí (Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư sĩ Tâm Viên-Lê Văn Lâm.

ĐỌC LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẠI ĐÂY:

Tập 01:

01 – Luận Đại trí độ, tập 1, quyển 1, trang 1 – 14

02 – Luận Đại trí độ, tập 1, quyển 1 – 5, trang 15 – 200

03 – Luận Đại trí độ, tập 1, quyển 6 – 12, trang 201 – 422

04 – Luận Đại trí độ, tập 1, quyển 13 – 18, trang 423 – 602

05 – Luận Đại trí độ, tập 1, quyển 19 – 20, trang 603 – 675

Tập 02:

06 – Luận Đại trí độ, tập 2, quyển 21 – 27, trang 15 – 194

07 – Luận Đại trí độ, tập 2, quyển 28 – 35, trang 195 – 426

08 – Luận Đại trí độ, tập 2, quyển 36 – 40, trang 427 – 614

Còn tiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *