Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 07 đến 09: Thắng Nhiệt Bà La Môn

Tác giả: HT. Thích Kế Châu

07 – ƯU-BÀ DI HƯU XẢ

Thiện Tài đồng tử thứ bảy đến trụ xứ Hải Triều vườn Phổ Trang Nghiêm tham phỏng với bà cận sự nữ tên là Hưu Xả. Nhà gát trang nghiêm, ao bờ xen lẫn, đồng vận dụng trí huệ từ bi, phá vỡ hai đường sanh tử, mở tâm bồ đề, ngộ nguyện cứu cánh. Được Ly Ưu an ẩn tràng pháp môn, chứng bất thối trụ Bồ Tát.

Tán:
寶樹園林間寶牆
金光明網布金床
千層堂閣穹崇麗
萬派陂池汗漫香
究竟願門周法界
菩提心廣遍塵方
河沙諸佛曾承事
安隱幢高是歇場

Âm:
Bảo thọ viên lâm gián bảo tường
Kim quan minh võng bố kim sàng
Thiên trùng lâu cát khung sùng lệ
Vạn phái pha trì hãn mạn hương
Cứu cảnh nguyện môn chu pháp giới
Bồ đề tâm quảng biến trầm phương
Hà sa chư Phật tằng thừa sự
An ẩm cao đường thì yết trường.

Nghĩa:
Vách ngọc cây vàng đứng giữa hoa
Giường vàng ửng chói lưới vàng pha
Nghìn trùng gác đẹp cao vòi vọi
Muôn phái ao thơm ngát đượm đà
Tâm rộng bồ đề trùm pháp giới
Cửa nguyền cứu cánh khắp trần sa
Ba đời các Phật từng thừa sự
Trường nghỉ là đây chẳng khác xa.

08 – TỲ MỤC CÙ SA TIÊN NHÂN

Thiện Tài đồng tử thứ tám đến xứ Hải Triều nước Na La Tố tham phỏng với Tỳ Mục Cù Sa tiên nhân. Chư thiên rả hoa làm lễ tán thán, vuốt chớp nắm tay, cõi Phật hiện ra trước mặt, ngộ được trí chân tịnh, cuốn mở tự tại tại. Được Bồ Tát Vô Thắng Tràng pháp môn, chứng đồng Chân trụ Bồ Tát.

Tán:
毘目仙人下寶床
摩頭執手看殊祥
十方佛境同時現
萬象星羅忽頓彰
無勝妙幢騰瑞色
遮那文藏顯靈光
卻還本座求端的
轉覺平生見處長

Âm:
Tỳ Mục tiên nhân há bảo sàng
Ma đầu chấp thủ khán thù tường
Thập phương Phật cảnh đồng thời hiện
Vạn tượng sum la hốt đốn chương
Vô thắng diệu tràng đằng thoại sắc
Già Na văn tạng hiển linh quang
Khước hoàn bản tọa cầu đoan đích
Chuyển giác bình sanh kiến xứ trường.

Nghĩa:
Tỳ Mục tiên nhân xuống tọa ngay
Hỏi xem vuốt tóc lại cầm tay
Mươi phương cảnh Phật đồng thời hiện
Muôn tượng sum la thoát rõ bày
Vô Thắng diệu tràng bừng sắc thắm
Già Na văn tạng chói quang huy
Trở lên tọa cũ tìm manh mối
Chợt nhớ bình sanh chỗ thấy hay.

09 – THẮNG NHIỆT BÀ LA MÔN

Thiện Tài đồng tử thứ chín đến xóm làng Y La Ma tham phỏng với Thắng Nhiệt Bà la môn năm thứ nhiệt đốt mình, tâm sanh nghi hoặc, chư thiên đều khen ngợi, mới kịp ăn năn lỗi của mình, lên thẳng non dao, gieo mình đống lửa, chứng tịch tịnh lạc thiện trụ tam muội. Được Bồ Tát vô tận luân pháp môn chứng pháp vương tử trụ Bồ Tát.

Tán:
求師擇友古今難
邪正誰分萬慮間
若使全身投火聚
先須努力上刀山
六天讚後方知妙
五熱熏時豈等閒
無盡輪中王子住
玉樓金殿鎖塵寰

Âm:
Cầu sư trạch hữu cổ kim nan
Tà chánh phân minh vạn lự gian
Nhược sử toàn thân đầu hỏa tụ
Tiên tu nổ lực thướng đao sơn
Lục thiên tán hậu phương tri diệu
Ngũ nhiệt huân thời khởi đẳng nhàn
Vô tận luân trung vương tử trụ
Ngọc lâu kim điện tỏa trần hoàn.

Nghĩa:
Cổ kim thầy bạn khó tìm ra
Muôn mối băng khoăn lẽ chánh tà
Núi lửa gieo mình quên khó nhọc
Rừng gươm gắng sức lướt xông pha
Sáu trời khen ngợi trường mầu nhiệm
Năm nhiệt bừng sôi há hững hờ
Vô tận luân môn ngôi pháp tử
Lầu vàng điện ngọc rợp trời xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.