Nghi lễ Phật giáo: Những bài tán Sái tịnh thông dụng

Tác giả: Tấn Thành St

1- DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thủy,

Biến sái tam thiên.

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên.

Pháp giới quảng tăng diên,

Diêt tội tiêu khiên.

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

2- TÀO KHÊ THUỶ 

Tào khê thủy, nhứt phái hướng Đông lưu,

Quan Âm bình nội trừ tai cửu.

Đề hồ quán đảnh địch trần cấu,

Dương chi sái xứ nhuận tiêu khô.

Yết hầu trung cam lộ, tự hữu quỳnh tương thấu,

Yết hầu trung cam lộ, tự hữu quỳnh tương thấu.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

3- SÁI TỊNH

Nhứt sái Đông phương linh ly cấu,

Nhị sái bát nạn cập tam đồ

Tam sái tứ chúng dự nhơn thiên

Tứ sái đàn tràng tất thanh tịnh

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

4- BỒ TÁT

Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy,

Năng linh nhứt đích biến thập phương.

Tinh chiên cấu uế tận quyên trừ,

Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

5- BÌNH TRUNG

Bình Trung Cam Lồ Như Lai trí,

Yếu khứ trần lao bất tịnh thân.

Ngã kim khất thủ Chúng trung tôn,

Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.

6- NHỨT ĐÍCH THANH LƯƠNG

Nhứt đích thanh lương hàm tế nguyệt

Thập phương vũ lệ tẩm ba đào.

Kim tướng nhất trích sái đàn tràng

Cấu uế tinh chuyên tất thanh tịnh.

Nam mô Cam Lô Vương Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *