Phóng sanh ngày vía đức Địa Tạng Bồ Tát (2021)

Tác giả: Tin: Hiền Ấn, ảnh Phước Long

Bình Định – Nhân ngày vía đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (2021) tại chùa Phước Long, Phú Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, Bổn tự và Phật tử gần xa cùng nhau tổ chức lễ phóng sanh, cầu nguyện nhân loại bình tâm vượt qua đại nạn dịch bệnh Covid–19 và nhứt tâm hồi hướng đến pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tâm từ bi tạo nên nếp sống phạm hạnh, trí bát nhã soi sáng các đường mê. Hạnh nguyện cứu khổ giúp các chúng sanh vượt thoát cảnh mê luân, đó vẫn luôn là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy ý chí tu tập của những người con Phật. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát nguyện, nếu trước chưa độ hết các chúng sanh thì tôi nguyện chưa thành phật. Tôn giả A-nan nguyện vào đời ngũ trược ác thế, nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì ngài vẫn không chịu thành Phật. Lời phát nguyện ấy thể hiện một niềm tin vững chãi vào Tam bảo, niềm tin chân chánh vào giáo pháp của đức Như Lai.

Chúng sanh tạo nghiệp vốn bất đồng nên quả báo cũng chẳng giống nhau. Khi phát khởi một tâm niệm lành thì muôn vật được an lạc, và ngược lại khởi một ý niệm bất thiện thì nơi nơi đều thương đau. Vì vậy, nhờ nhân duyên kết nối, chúng con nương theo lời dạy của chư Phật, học theo hạnh nguyện của Bồ-tát mà gieo chút ít duyên lành nơi ruộng phước điền Tam bảo, nguyện mọi loài chúng sanh nương theo công đức lành này mà tăng trưởng tuệ tâm, tiêu trừ nghiệp chướng và tu tập theo từ tâm như chư Phật.

Hình ảnh phóng sanh:

Bồ Tát Địa Tạng
Hoan hỷ phóng sanh
Hoan hỷ phóng sanh
Phóng sanh cầu tiêu trừ dịch bệnh
Phóng sanh cầu tiêu trừ dịch bệnh
Phóng sanh cầu tiêu trừ dịch bệnh
Khởi từ bi tâm- Hoan hỷ phóng sanh
May gặp thiện duyên công đức lớn
Hoan hỷ phóng sanh
Thả cá phóng sanh
Hoan hỷ phóng sanh
Phật tử phóng sanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *