Tổ ĐẠT LƯỢNG – HƯNG LONG (1792 – 1860) – Trụ trì đời thứ 07 Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định

Tác giả: Thích Viên Kiên biên soạn

LBBT: Hòa thượng ĐẠT LƯỢNG – HƯNG LONG (1792 – 1860) nổi danh với công hạnh lục độ Ba la mật của một vị Bồ tát ứng hiện vào đời, xây dựng Tăng thân bằng dựa vào đức hạnh tinh tấn ‘Tự lực kỳ thực’ được vua Minh Mạng sắc ban Giới Đao, cùng Độ Điệp và cấp thêm cho Tổ đình Thập Tháp hàng trăm mẫu ruộng.

Hòa thượng họ Lê, sanh năm Nhâm Tý (1792), quê quán ở làng Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Lúc nhỏ xuất gia tại chùa Thập Tháp đầu sư với Hòa thượng Liễu Trí – Huệ Nhật, đuợc pháp danh Đạt Lượng pháp hiệu Hưng Long, Lâm tế chánh tông đời thứ 38.

Năm Bính Tuất (1826), Bổn sư Liễu Trí – Huệ Nhật viên tịch, Hòa thượng Đạt Lượng – Hưng Long kế vị trú trì Tổ đình Thập Tháp, thừa tiếp sự nghiệp của chư Tổ nhiều đời để lại. Lúc bấy giờ tăng chúng qui tụ về Tổ đình tu học đông đảo, Hòa thượng liền đề ra phương pháp “Dĩ nông vi thiền”, khai khẩn đất đai, mở rộng chùa viện. Hòa thượng mua thêm ruộng đất, Tăng chúng trực tiếp canh tác, vừa làm ruộng vừa tu học, thực hiện phương châm “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” mà Tổ sư Hoài Hải – Bách Trượng xưa kia đã đề ra.

Bảo tháp Tổ Đạt Lượng – Hưng Long, ảnh T. Viên Kiên

Hòa thượng thường khuyến dạy Tăng chúng hãy “Tự thực kỳ lực” nghĩa là phải tự sinh sống bằng sức lực của chính mình. Có như vậy mới hòa đồng và thông cảm nỗi khốn khổ của hầu hết dân chúng, từ đó dễ dàng cảm hóa và dẫn dắt họ trở về quy kính nơi Tam bảo. Chẳng bao lâu, Tăng chúng tu học ngày càng đông đảo, nhân dân tín đồ khắp nơi qui tụ về rất nhiều, thiền môn hưng thịnh, xa gần ai cũng nghe danh. Vì vậy mà Hòa thượng Hưng Long được vua Minh Mạng sắc ban Giới Đao cùng Độ Điệp và cấp thêm cho chùa hàng trăm mẫu ruộng.

Đến năm Canh Thân (1860) nhằm vào giờ Tý ngày mùng 10 tháng 4, Hòa thượng Đạt Lượng – Hưng Long an nhiên thị tịch tại Tổ đình Thập Tháp. Đồ chúng lập tháp sau vườn chùa thờ Hòa thượng. Long vị thờ tại Tổ đường ghi rằng:

“Sắc Tứ Thập Tháp Đường Thượng Khâm Ban Đao Điệp, Tự Lâm Tế Chánh Phái tam thập bát, húy Đạt Lượng thượng Hưng hạ Long Hòa thượng giác linh liên tòa”.

Hòa thượng có nhiều đệ tử, nhưng nổi tiếng hơn hết là Hòa thượng Ngộ Thiệu – Minh Lý, về sau thừa kế trú trì Tổ đình Thập Tháp. Hòa thượng Ngộ An, được Bổn sư cử đến trú trì chùa Diêu Quang tại làng Nhơn Thọ, nay thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện nay trên bức bình phong trước tháp Hòa thượng Đạt Lượng – Hưng Long còn lại một bài thơ chữ Hán theo thể tự nhập nội, được bố trí dạng hình thoi. Bia đề:

“Tháp Tổ Lâm Tế tam thập bát Hưng Long Hòa thượng”.  

Bài thơ được đọc theo hàng dọc, từ hai bên nhập lại theo số thứ tự 1, 2, 3, … cho đến số 14 như sau:

Phiên âm và đọc theo số:

(1) Cung (2) Duy!

(3) Linh giác (4) Tây qui

(5) Hàn thử vãng, (6) vật tinh di

(7) Quang ngưng bảo tháp, (8) Ảnh chiếu diêu trì.

(9) Trần lao đô tẩy liễu

(10) Cực Lạc tự y tùy

(11) Đế đức trọng ban đao điệp

(12) Phật oai thần lực hộ trì.

(13) Minh bạch vô phi thành tại kỷ

(14) Thị phi tằng phóng cánh thùy tri!

14  13

12   是  明   11

10   佛                       帝     9

8      極             非  白             塵     7

6     影             威                       德             光     5  

4     物             樂             曾  無             勞             寒     3

2     西             照             神                       重             凝             靈     1

惟             星             自             放  非             都             暑             恭

歸             搖             力                       頒             寶             覺

移             依             更  成             洗             往

池             護                       刀             塔

隨             誰  在             了

持                       牒

知  己

Dưới đây là bản dịch nghĩa của Hòa thượng Kế Châu:

Kính Thầy !

Linh Giác về tây

Lạnh nắng đổi,vật sao thay

Quang ngưng bảo tháp, ảnh rọi diêu trì.

Trần lao đều rửa sạch

Cực Lạc tự về đây

Ơn vua trọng ban đao điệp

Oai Phật thêm sức hộ trì.

Trắng trong chẳng dối, lòng mình thật

Phải vơ buông bỏ, kính ai hay! 

(Chùa Thập Tháp và Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch, Tác giả: Thích Viên Kiên biên soạn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *