Kính mời tham dự ngày tu Phước Huệ mùng 7 tháng 9 âm lịch tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long

🍀 Kính mời tham dự: NGÀY TU “PHƯỚC HUỆ” MÙNG 07 THÁNG 9 ÂM LỊCH HÀNG THÁNG
– Tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.
– Ngày 02 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 07/9/Nhâm Dần), Phật lịch 2566.

👉 Đức Phật dạy về phương pháp tụ thiện căn:
“…Sao gọi pháp ấy là tụ thiện? Đó là năm căn. Thế nào là năm căn? Đó là:

– Tín căn,
– Tinh tấn căn,
– Niệm căn,
– Định căn,
– Huệ căn.

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có năm căn này. Nếu có Tỳ-kheo nào tu hành năm căn, liền thành Tu-đà-hoàn được pháp bất thối chuyển, ắt thành đạo chí thượng. Tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tư-đà-hàm, tái sinh đời này một lần rồi dứt sạch mé khổ kia. Tiến tới đạo này nữa, sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn tái sinh đời này, liền nhập Bát-niết-bàn. Chuyển tiến tu hành, diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng, mà tự an trú, như thật biết rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa.

Gọi là tụ thiện, chính là năm căn. Vì sao vậy? Vì đây là tụ lớn nhất, là vi diệu trong các tụ. Nếu ai không hành pháp này thì không thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và Như Lai Chí chơn Đẳng chánh giác. Nếu ai đạt được năm căn này liền có bốn quả, đạo ba thừa. Nói về tụ thiện, năm căn này là trên hết.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện học những điều này như vậy.”
(Kinh Tăng Nhất A-Hàm, năm pháp, phẩm tụ thiện).

Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, ảnh Chánh Đẳng

🙏 CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 02 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 07/9/Nhâm Dần), Phật lịch 2566:

– 07h00 am : Phật tử vân tập
– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật
– 08h00 am : Thời khoá 01:
+ Trì chú Đại Bi (21 biến) và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Tụng Kinh Kim Cang và niệm Phật
– 10h45 am : Thọ trai (cúng quá đường)
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Tụng Kinh Phổ Môn và chia sẻ pháp thoại
– 04h00 pm : Hoàn mãn.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh,
Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.
Bổn tự kính thông báo🙏🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *