Noi gương hiếu hạnh

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Đệ nhất hiếu hạnh đức Mục Kiền Kiên

Chứng đắc lục thông, kiếm tầm thân mẫu

Thấy trong địa ngục, sầu não ốm o

Đói khát co ro, thương mẹ thật nhiều.

 

Đau lòng hiếu tử, bạch đức Như Lai

Phương pháp không hai, cúng dường Tam bảo

Chúng Tăng tụ hội, bày lễ hương hoa

Nhất nhất, thân tâm, tự tứ nguyện cầu.

 

Đệ nhất thần thông, không thể qua được định nghiệp.

Nương nhờ thần lực, của toàn thể chúng tăng.

Tam nguyệt tu tâm, trau dồi giới định huệ.

Phước đức vô cùng, hồi hướng, cho nhân thiên.

 

Noi gương hiếu hạnh, đức Mục Kiền Kiên

Thiết lễ Vu Lan, cúng dường Tam bảo

Thứ bạt cô hồn, chí sĩ anh linh 

Lai đáo trai đàn, thính pháp văn kinh.

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *