Thư mời và chương trình pháp hội Dược Sư – Cầu an tại chùa Phước Long

Tác giả: Ban điều hành

Chương trình pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm tại chùa Phước Long

Thời gian: 7 ngày từ ngày 28/01 đến 03/02 năm 2023 (nhằm ngày 7 đến 13/Giêng/Quý Mão

Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

—o0o—

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

THƯ MỜI

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Tâm của con người biến hoá không ngừng, và tác động của nó cũng vô hạn. Với tâm nhơ bẩn thì sẽ có thế giới ô trược, với tâm thanh tịnh thì sẽ có thế giới thanh lương. Do đó, sự hoá hiện ra thế giới bên ngoài là vô cùng. Như bức tranh được vẽ bởi người hoạ sĩ, thế giới bên ngoài là do tâm tạo thành. Thế giới do chư Phật tạo thành là thế giới thanh tịnh, không có não phiền. Thế giới do con người tạo thành là thế giới nhiễm ô bởi phiền não.

Học theo công hạnh của đức Từ phụ, chuyển tâm ô trược thành thanh tịnh tâm, kết mây lành cho một năm mới đầy phước trí và thành tựu Bồ đề tâm. Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long cùng nhau vân tập về chùa với tâm thành, ý khẩn cùng nhau xưng tán hồng danh chư Phật và tu tập 7 ngày trong pháp hội “DƯỢC SƯ – CẦU AN ĐẦU NĂM” thu nhiếp sáu nguyện chuyển hóa nghiệp lực chính mình và mọi người hữu duyên; đem công đức lành này kính cúng dường lên đức Từ phụ Thích Ca và nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quy hướng Tam bảo.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni từ bi chứng minh;

Bổn tự kính mời quý Đạo hữu, Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau về chùa tu tập.

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc và pháp giới chúng sanh một năm mới mọi ác duyên chuyển thành thiện duyên.

Phật lịch 2566, ngày 19/01/2023

Trân trọng kính mời

Thích Nhựt Lâm

Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH 7 NGÀY PHÁP HỘI:

Ngày 07 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 28 / 01 / 2023)

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 08h30: Lễ khai mạc, niêm hương bạch Phật, thọ trì kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Tín ngưỡng Dược Sư và Cầu an giải hạn

+ Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Lực (chùa Giác Phong – Phù Cát)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 08 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 29 / 01 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Phương pháp giúp đời sống an lạc

+ Giảng sư: TT. Thích Nhuận Quý (chùa Tịnh Lâm – Phù Cát)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 09 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 30 / 01 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Xuân trong Phật giáo

+ Giảng sư: TT. Thích Hạnh Chơn (chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 10 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 31 / 01 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Thuốc Dược Sư

+ Giảng sư: ĐĐ. Thích Nhựt Lâm (chùa Phước Long – Tây Sơn)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 11 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 01 / 02 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Tụng kinh Dược Sư

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý nghĩa Cầu an

+ Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành (chùa Phổ Quang – Tây Sơn)

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Dược Sư và dâng sớ Cầu an đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 12 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 02 / 02 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Trì chú Đại bi cầu tiêu tai giải nạn

– 09h00: Lễ quy y Tam bảo và phóng sinh

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Pháp thoại:

+ Đề tài: Trà đạo ngày Xuân

+ Người hướng dẫn: Tăng chúng chùa Phước Long

– 16h45: Dược thực

– 19h00: Gieo phước Tứ sự cúng dường đầu năm

– 21h30: Tọa thiền

– 22h00: An tức.

Ngày 13 / Giêng / Quý Mão (nhằm ngày 03 / 02 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h30: Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật kinh hành

– 09h15: Phát 3000 phần quà từ thiện Hạt Cơm Phật

– 10h45: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Dược Sư và phát quà từ thiện

– 15h15: Pháp đàm và tổng kết bế mạc.

– 16h: Hoàn mãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *