Sám hối song thân

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Một lời xin lỗi, gởi đến song thân
Một lời xin lỗi, dâng lên thánh thần
Một lời sám nguyện, tự thú ăn năn
Khắc cốt ghi tâm lời thú tội này.

Một lạy con lạy, trả nghĩa mang thai
Một lạy con lạy, trả ân vuông tròn
Một lạy con lạy, Phật chứng lòng con
Một lạy con lạy, chư tăng nguyện cầu.

Từ giả, tội lỗi mê lầm.
Chia tay, thù hận tham sân.
Gửi lời yêu thương cùng khắp.
Phát nguyện, tích đức tu thân.
Phụng sự, cúng dường tam bảo
Gieo duyên hưởng phước vô cùng.

Vu Lan Thắng Hội, cứu khổ vong linh
Vu Lan Thắng Hội, báo ơn sinh thành
Vu Lan Thắng Hội, nhắc bảo chúng sinh
Chớ vong thân mình, tội lỗi khó tha.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *