Trích từ Luận

Tác giả:

Nếu nghe Phật dạy liền tự thấy hiểu thì như kẻ trượng phu có thể tự uống thuốc đắng, còn trẻ nít thì phải dùng mật hòa trộn mới uống được.

Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa

Uống rượu, làm khổ não chúng sanh nên gọi nó là nhân gây tội. Nếu người khi uống rượu thời các cửa bất thiện mở ra, vì có thể làm hại các thiện pháp, như lập vườn cây trái, mà không làm rào giậu.

Luận Thành Thật

Như hai người đồng sắp đi đến một chỗ, một người cưỡi con ngựa hay và một người cưỡi con ngựa dở; tuy cưỡi ngựa dở, vì khởi hành trước nên được đến trước. Những người tin, hiểu sớm siêng tu tinh tấn, được trước đến Niết bàn.

Luận Tỳ Bà Sa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *