Video: Giới thiệu giáo trình và thư viện của Đại học Sakya Buddha

Tác giả: Bồ Đề Phật Quốc

Bồ Đề Phật Quốc – Đại học Sakya Buddha – Hội thảo Bản chất Phật giáo và Giá trị phương tiện.

Đề tài: Giới thiệu giáo trình và Thư viện của Đại học Sakya Buddha

Diễn giả: Giảng viên Nguyễn Quốc Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *