Thư Mời Khóa Tu “Vu Lan Báo Hiếu và Húy kỵ Ân Sư năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Siêu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni;

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Trong kinh Tăng Chi Bộ đức Phật lại dạy: “Nầy các Tỳ kheo! Những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc Đạo sư, đáng được kính trong và cúng dường”.

Học theo đức hạnh ấy, Bổn tự, Bổn đạo chùa Phước Long tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu tu tập kết mây lành để báo tiến Ân sư thượng Như hạ Vinh tự Viên Hoa và hồi hướng phước báo đến Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc.

Nhân tiết Vu lan – mùa Báo hiếu, quý Phật tử có tâm nguyện cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ quá vãng hãy về chùa ghi tên dâng sớ vào mỗi buổi tối từ mùng 07 đến 11 / 07 / Canh Tý.

Pháp hội Vu lan Báo Hiếu năm 2020 – Phật lịch 2564 với những chương trình như sau:

– Phật tử vân tập và tu trì suốt 7 ngày,

– Lễ dâng sớ Cầu siêu mùa Vu lan – Báo hiếu,

– Thọ trì trọn bộ kinh Địa Tạng, Vu Lan, Vô Lượng Thọ và lễ quy y vong linh vào ngày 12/7 âm lịch,

– Lễ Lễ cúng ngọ và Cầu siêu Hương linh Vu Lan

– Lễ kỵ Tổ ân sư thượng Viên hạ Hoa,

– Lễ chẩn tế thập loại Cô hồn.

Vì vậy, Bổn tự kính mời tất cả quý liệt vị gần, xa hoan về chùa Phước Long tham dự khóa tu, nguyện đem công đức dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tăng, Ni sau một mùa An cư Kiết hạ.

Chúng con kính khánh tuế chư Tôn đức thêm một tuổi hạ, pháp thể khinh an; Bổn tự kính chúc quý Phật tử và thiện hữu tri thức cùng toàn thể gia quyến tràng đầy hiếu hạnh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bình Định, ngày 18/8/2020, Phật lịch 2564

TM.Ban tổ chức

Thích Nhựt Lâm

————————–

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI “VU LAN – BÁO HIẾU 2020” PHẬT LỊCH 2564

Từ ngày 25 đến 31 / 8 / 2020, (nhằm ngày 07 đến 13 / 07 / Canh Tý)

Tổ chức tại chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Ngày 25 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 7 / 7 / Canh Tý):

– 07h00 AM: Phật tử vân tập, nhận thẻ thành viên

– 08h00 AM: Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 08h30 AM: Lễ Khai mạc, niêm hương bạch Phật, thọ trì kinh Vu Lan

– 10h45 AM: Thọ trai

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Thọ trì kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 03h15 PM: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA VU LAN BÁO HIẾU

+ Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 04h45 PM: Dược thực

– 07h00 PM: Tụng kinh Báo Hiếu và dâng sớ Kỳ siêu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 8 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Thọ trì kinh Mục Liên Sám Pháp

– 09h00 AM: Thọ trì kinh Báo Hiếu, niệm Phật kinh hành

– 10h45 AM: Thọ trai

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Thọ trì kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 03h30 PM: Thọ trì kinh Mục Liên Sám Pháp

– 04h45 PM: Dược thực

– 07h00 PM: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 9 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 01 và 02)

– 10h45 AM: Thọ trai

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 02 và 03)

– 04h45 PM: Dược thực

– 07h00 PM: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 28 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 10 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Thọ trì kinh Mục Liên Sám Pháp

– 09h00 AM: Thọ trì kinh Báo Hiếu, niệm Phật kinh hành

– 10h45 am: Thọ trai

– 12h00 am: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Thọ trì kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 03h15 PM: Thuyết pháp:

+ Đề tài: TU TẬP THEO KINH THẬP THIỆN

+ Giảng sư: Đại đức Thích Hiền Đăng

– 04h45 PM: Dược thực

– 07h00 PM: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 29 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 11 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Trì chú Đại Bi cầu tiêu trừ bịnh tật

– 09h00 am: Lễ truyền Tam quy Ngũ giới và Phóng sinh

– 10h45 am: Thọ trai

– 12h00 am: Chỉ tịnh

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Thọ trì kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 03h15 PM: Tứ chúng thọ trì Di Giáo và Di Đà cúng dường ngày húy kỵ Ân sư

– 04h45 PM: Dược thực

– 07h00 PM: Tụng kinh Báo Hiếu và Dâng sớ Kỳ siêu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 30 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 12 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Thọ trì kinh Báo Hiếu, niệm Phật kinh hành

– 09h00 AM: Cúng ngọ và Kỳ siêu hương linh tại chùa

– 10h45 AM: Thọ trai

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 01h30 PM: Báo thức và giải khát

– 01h45 PM: Tọa thiền

– 02h00 PM: Đăng đàn chẩn tế bạt độ cô hồn, đồng bào tử nạn

– 03h30 PM: Lễ quy y vong linh và thỉnh hương linh ký tự tại chùa

– 04h45 PM: Dược thực

– 06h30 PM: Lễ cúng dường Tứ sự mùa Tự tứ

– 07h00 PM: Lễ tri ân cha mẹ, mừng mùa Vu Lan – Báo Hiếu

– 09h30 PM: Tọa thiền

– 10h00 PM: Chỉ tịnh.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 13 / 7 / Canh Tý):

– 04h00 AM: Thức chúng

– 04h15 AM: Công Phu khuya

– 05h15 AM: Chấp tác

– 06h00 AM: Điểm tâm

– 07h30 AM: Cung nghi chư Tôn thiền đức quang lâm đạo tràng

– 08h30 AM: Lễ cung an chức sự đạo tràng

– 08h45 AM:

+ Cử hành nghi thức cúng ngọ

+ Lễ Cầu siêu Vu Lan Báo Hiếu

– 09h45 AM:

+ Cung tiến giác linh Ân sư húy thượng Như hạ Vinh tự Viên Hoa                

+ Cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ mùa Vu lan Thắng hội

– 11h00 AM: Thọ trai

– 12h00 AM: Chỉ tịnh

– 02h00 PM: Phát quà từ thiện

– 05h00: Dược thực

– 18h00: Hoàn mãn.

———————

HIỆU LỆNH KHÓA TU

(Theo tiếng chuông bảo chúng)

– Tụng Kinh, kinh hành niệm Phật: 9 tiếng

– Thuyết pháp: 1 hồi 9 tiếng

– Thọ trai, Dược thực: 6 tiếng

– Chỉ tịnh: 1 hồi

– Báo thức: 1 hồi 3 tiếng

Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Tổ đường – Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Đạo tràng – Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định
Ban ẩm thực
Niềm vui Báo hiếu
Khóa lễ Vu Lan
Đạo tràng – Vu Lan 2020 chùa Phước Long, Tây Sơn, Binh Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *