Vu Lan Báo Hiếu năm 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin: Tây Thiên, ảnh Hoa Trần

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni;

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Đức Phật dạy rằng: “Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. (Kinh Tương Ưng).

Vào ngày Rằm tháng bảy âm lịch hàng năm chư Tăng Ni mãn hạ – tự tứ, ngày Phật đà hoan hỷ. Và nôi gương Đại hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên;  hàng đệ tử Phật khắp mọi miền thiết lễ cúng dường và cầu siêu cửu huyền thất tổ nội ngoại, nhờ công đức đó mà âm siêu dương thái.

Học theo đức hạnh ấy, Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu cúng dường trên mười phương chư Phật, để hồi hướng phước báo đến sư trưởng, đàn na tín thí, Phụ mẫu sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng trong ngày Tự tứ được siêu sinh dưỡng quốc.

Vào sáng ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý (nhằm ngày 02/9/2020) Bổn tự kính mời tất cả quý liệt vị gần, xa hoan về chùa Tây Thiên tham khóa lễ Báo hiếu.

Chúng con kính khánh tuế chư Tôn đức thêm một tuổi hạ, pháp thể khinh an; Bổn tự kính chúc quý Phật tử và thiện hữu tri thức cùng toàn thể gia quyến tràng đầy hiếu hạnh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nha Trang, ngày 20/8/2020, Phật lịch 2564

Bổn tự kính mời

Cổng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Hoa dâng mẹ
Chân dung Hòa thượng Phương trượng
Món quà Vu Lan
Thời kinh Báo Hiếu
Chí thành cúng dường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *